ทุนภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI)

ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556

 

ทุนภายนอก

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

       สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ  ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชาชนอย่างชัดเจน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพื้นฐานขององค์ความรู้ เปิดรับโครงการตลอดปี โทร.0-2298-0500  ต่อ1411

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

        สนับสนุนโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับโครงการตลอดปี โทร.0-2564-7000

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

          สนับสนุนโครงการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 55

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

        ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับโครงการสิงหาคม-ตุลาคม โทร.0-2266-6609