1.ทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

2.ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)

ทุนอุดหนุนวิจัย (สำหรับนิสิต)

3.ทุนโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 (Senior Project)

4.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4)

5.ทุนโครงงานนวัตกรรม (สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย)
 
6.งานทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา

  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์