รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อป.โท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปลาย 2563

กำหนดการรับสมัคร  ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มสมัคร ที่ไฟล์ด้านล่างค่ะ

 

ขั้นตอน

ภาคต้น

ภาคปลาย

1.รับสมัคร

-

17 ส.ค. – 16 ต.ค. 63

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

-

อังคาร 27 ตุลาคม 63

3.สอบสัมภาษณ์

-

อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 63

4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

-

อังคาร 24 พฤศจิกายน. 63

5.ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

6. เปิดเรียน

-

 มกราคม 2564

 

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ทุกวัน และ (วันเสาร์ – อาทิตย์ ) หยุดวันนักขัตฤกษ์

โทร. 083-6867942  ชั้น 9 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   อาคาร 14 อาคารชูชาติ กำภู

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร (ดาวโหลด) (กรอกเอกสารให้เรียบร้อย)
  2. สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับสมบูรณ์ (ที่มีวันที่จบการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบหลักฐานด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

           เปิดภาคเรียน:                       เดือน  มกราคม  2564

          ระยะเวลาการศึกษา:               ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

                                                  ภาคปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม

          วัน – เวลาเรียน:                     วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 – 16.00  น.

          ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:        แผน  ก   220,000 บาท ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท                                                                                                         แผน  ข   250,000 บาท ภาคการศึกษาละ 62,500 บาท