สอบสัมภาษณ์นิสิตปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์จากเดิมวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 8  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้อง 1004  ชั้น 10 อาคาร 14 อาคารชูชาติ กำภู  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)