สอบสัมภาษณ์นิสิตปริญญาเอก ภาคปกติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ห้อง 1004  ชั้น 10 อาคาร 14 อาคารชูชาติ กำภู  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)