ยกเลิกสอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ

สำหรับนิสิต แผน ข  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ยกเลิก)

 

ประกาศผลสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 http://eve.eng.ku.ac.th/index.php/th/