ภาษาไทย:         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ:      Master of Engineering Program in Environmental Engineering 

 

ชื่อเต็ม (ไทย):    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ไทย):     วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Engineering (Environmental Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Eng. (Environmental Engineering)

 

  **  ภาคปกติ 

 **   ภาคพิเศษ  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปลายปี 2562  รับสมัคร 15 ก.ค – 20 ก.ย. 62 

                  สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

3.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

 

3.1.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

 

3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 

 

. วิชาเอกไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

 

 

 

- สัมมนา

2

หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

 

 

 

- วิชาเอกบังคับ

1

หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

 

 

. วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

 

3.1.2.3 รายวิชา

 

 

. วิชาเอกไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

 

 

- สัมมนา

2

หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)

 

 

01210597

สัมมนา

(Seminar)

1,1

 

 

- วิชาเอกบังคับ

1

หน่วยกิต

 

 

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Research Methods in Environmental Engineering)

1(1-0-2)

 

 

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

 

 

01210599

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-36

3.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

 

3.1.2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

 

3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร

   

. วิชาเอกไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต

     

- สัมมนา

2

หน่วยกิต

     

- วิชาเอกบังคับ

16

หน่วยกิต

     

- วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   

. วิทยานิพนธ์                   ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

 

3.1.2.3 รายวิชา

   

. วิชาเอกไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต

   

- สัมมนา

2

หน่วยกิต

   

01210597

 

สัมมนา

(Seminar)

1,1

   

- วิชาเอกบังคับ

16

หน่วยกิต

   

01210511

 

เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Environmental Engineering Chemistry)

3(2-3-6)

   

01210512**

วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง

(Advanced Water Treatment Process Engineering)

3(3-0-6)

   

01210513**

วิศวกรรมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

(Wastewater Treatment Process Engineering)

3(3-0-6)

   

01210521**

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ

(Air Pollution Control Engineering)

3(3-0-6)

   

01210523**

วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการ

(Integrated Waste Management Engineering)

3(3-0-6)

   

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Research Methods in Environmental Engineering)

1(1-0-2)

   

- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

   

01210514**

แบบจำลองของกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

(Biological Wastewater Treatment Modeling)

3(3-0-6)

   

01210515

กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง

(Advanced Wastewater Treatment Processes)

3(3-0-6)

   

01210516

 

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

(Advanced Environmental Engineering Laboratory)

3(1-6-5)

   

01210517*

การนำน้ำเสียมาใช้ประโยชน์และนำกลับมาใช้ซ้ำ

(Wastewater Reclamation and Reuse)

3(

-0-6)

   

01210518**

การจัดการคุณภาพน้ำขั้นสูง

(Advanced Water Quality Management)

3

3-0-6)

   

01210522

การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานและการออกแบบ

(Integrated Solid Waste Management and Design)

3(3-0-6)

   

01210524**

ระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ

(Natural Treatment Engineering System)

3(3-0-6)

   

01210525*

วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

(Biochemical Engineering and Environmental Biotechnology)

3(3-0-6)

   

01210531

วิศวกรรมสาธารณสุข

(Public Health Engineering)

3(3-0-6)

   

01210533**

จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Microbiology for Environmental Engineering)

3(3-0-6)

   

01210534

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

(Environmental Impact and Risk Assessment)

3(3-0-6)

   

01210535

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management Systems)

3(3-0-6)

   

01210536**

การผลิตสีเขียว

(Green Production)

3(3-0-6)

   

01210537

สถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Applied Statistics in Environmental Engineering)

3(3-0-6)

   

01210538

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

(Health and Environmental Risk Assessment)

3(3-0-6)

   

01210539

ชีววิทยาโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Molecular Biology for Environmental Engineering) 

3(3-0-6)

   

01210596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Selected Topics in Environmental Engineering)

1-3

   

01210598

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

   

.วิทยานิพนธ์                                       ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   

01210599

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

1-12

 

3.1.3 หลักสูตรแผน ข

 

3.1.3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

 

3.1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร

   

. วิชาเอกไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

     

- สัมมนา

2

หน่วยกิต

     

- วิชาเอกบังคับ

16

หน่วยกิต

     

- วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   

.การศึกษาค้นคว้าอิสระ    

6

หน่วยกิต

 

3.1.3.3 รายวิชา

   

. วิชาเอกไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   

- สัมมนา

2

หน่วยกิต

   

01210597

 

สัมมนา

(Seminar)

1,1

   

- วิชาเอกบังคับ

16

หน่วยกิต

   

01210511

 

เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Environmental Engineering Chemistry)

3(2-3-6)

   

01210512**

วิศวกรรมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง

(Advanced Water Treatment Process Engineering)

3(3-0-6)

   

01210513**

วิศวกรรมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

(Wastewater Treatment Process Engineering)

(

-0-6)

   

01210521**

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ

(Air Pollution Control Engineering)

3(3-0-6)

   

01210523**

วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการ

(Integrated Waste Management Engineering)

3(3-0-6)

   

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Research Methods in Environmental Engineering)

1(1-0-2)

   

- วิชาเอกเลือก                                             ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   

ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

   

01210514

แบบจำลองของกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

(Biological Wastewater Treatment Modeling)

3(3-0-6)

   

01210515

กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง

(Advanced Wastewater Treatment Processes)

3(3-0-6)

   

01210516

 

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

(Advanced Environmental Engineering Laboratory)

3(1-6-5)

   

01210517[1]

การนำน้ำเสียมาใช้ประโยชน์และนำกลับมาใช้ซ้ำ

(Wastewater Reclamation and Reuse)

3(3-0-6)

   

01210518**

การจัดการคุณภาพน้ำขั้นสูง

(Advanced Water Quality Management)

3(3-0-6)

   

01

10522

การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานและการออกแบบ

(Integrated Solid Waste Management and Design)

3(

-0-6)

   

01210524**

ระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ

(Natural Treatment Engineering System)

3(3-0-6)

   

01210525

วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

(Bio

hemical Engineering and Environmental Biotechnology)

3(3-0-6)

   

01210531

วิศวกรรมสาธารณสุข

(Public Health Engineering)

3(3-0-6

   

01210533

จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Microbiology for Environmental Engineering)

3(3-0-6)

   

01210534

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

(Environmental Impact and Risk Assessment)

3(3-0-6)

   

01210535**

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management Systems)

3(3-0-6)

   

01210536**

การผลิตสีเขียว

(Green Production)

3(3-0-6)

   

01210537

สถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Applied Statistics in Environmental Engineering)

3(3-0-6)

   

01210538

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

(Health and Environmental Risk Assessment)

3(3-0-6)

   

01210539

ชีววิทยาโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Molecular Biology for Environmental Engineering) 

3(3-0-6)

   

01210596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Selected Topics in Environmental Engineering)

1-3

   

01210598

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

1-3

   

. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6

หน่วยกิต

   

01210595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

3,3

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1-2 (01)      หมายถึง             วิทยาเขตบางเขน

เลขลำดับที่ 3-5 (210)     หมายถึง             สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เลขลำดับที่ 6                หมายถึง             ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 7  มีความหมายดังนี้  

    1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีของน้ำ ระบบปรับคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการคุณภาพน้ำ

    2 หมายถึง กลุ่มวิชาการกำจัดกากของเสียและสารมลพิษอากาศ

    3 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

                  9 หมายถึง กลุ่มวิชา วิจัย  เรื่องเฉพาะทาง  สัมมนา  ปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

                                และวิทยานิพนธ์

               เลขลำดับที่ 8             หมายถึง               ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

 

3.1.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

                     จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1(1-0-2)(ไม่นับหน่วยกิต)

 

01210599

วิทยานิพนธ์

6

   

รวม

6

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

                     จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210597

สัมมนา

1 (ไม่นับหน่วยกิต)

 

01210599

วิทยานิพนธ์

6

   

รวม

6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

                     จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210597

สัมมนา

1 (ไม่นับหน่วยกิต)

 

01210599

วิทยานิพนธ์

12

   

รวม

12

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

                     จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

0121059

วิทยานิพนธ์

12

   

รวม

12

       
 

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210511

เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3(2-3-6)

 

01210512

วิศวกรรมกระบวนการปรับคุณภาพ

้ำขั้นสูง

3(3-0-6)

 

01210513

วิศวกรรมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

3(3-0-6)         

 

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เปิดเทอมปลาย)

1(1-0-2)

   

วิชาเอกเลือก

3(- -)

   

รวม

13(- -)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210521

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ

3(3-0-6)

 

01210523

วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการ

3(3-0-6)

 

01210597

สัมมนา

1

   

วิชาเอกเลือก

3(- -)

   

รวม

10(- -)

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210597

สัมมนา

1

 

01210599

วิทยานิพนธ์

6

   

รวม

7

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210599

วิทยานิพนธ์

6

   

รวม

6

       
 

3.1.4.3 หลักสูตรแผน ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210511

เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3(2-3-6)

 

01210512

วิศวกรรมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำขั้นสูง

3(3-0-6)

 

01210513

วิศวกรรมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

3(3-0-6)

   

วิชาเอกเลือก

6(- -)

   

รวม

15(- -)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210521

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ

3(3-0-6)

 

01210523

วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการ

3(3-0-6)

 

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1(1-0-2)

 

01210597

สัมมนา

1

   

วิชาเอกเลือก

6(- -)

   

รวม

14(- -)

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210597

สัมมนา

1

 

01210595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3

   

รวม

4

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

 

01210595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

3

   

รวม

3

         

 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

 

01210511

เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Environmental Engineering Chemistry)

ชนิดและลักษณะเฉพาะทางเคมีของสารมลพิษ เคมีอินทรีย์ พารามิเตอร์ในการประเมินคุณภาพน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

Types and chemistry characteristics of pollutants, organic chemistry, parameters for evaluating water and environmental quality evaluation, environmental chemistry analysis.

3(2-3-6)

       
 

01210512**

วิศวกรรมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำขั้นสูง

(Advanced Water Treatment Process Engineering )      

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา หลักและกระบวนการปรับคุณภาพน้ำขั้นสูง การผสมและเพิ่มขนาดตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การกำจัดความกระด้างของน้ำ การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การใช้เยื่อกรองในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ

Water quality standards, advanced water treatment concept and process, mixing and flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, ion exchange, adsorption, water softening, iron and manganese removal, use of membrane for water contaminant removal.

3(3-0-6)

       
 

01210513**

วิศวกรรมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

(Wastewater Treatment Process Engineering)

การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ เกณฑ์ในการเลือกกระบวนการบำบัดน้ำเสียและปัจจัยการออกแบบ การออกแบบบ่อคัดกรองด้วยตะแกรง  บ่อกำจัดกรวดทราย ถังตกตะกอนขั้นต้นและขั้นสุดท้าย การออกแบบกระบวนการบำบัดแบบชีวภาพ การออกแบบกระบวนการบำบัดตะกอน

            Design of wastewater collection and drainage systems, criteria in selecting wastewater treatment processes and design factors, designs of screening chamber, grit removal chamber, primary and final sedimentation tanks, design of biological wastewater treatment processes, design of sludge treatment processes.

3(3-0-6)

       
 

01210514

แบบจำลองของกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ                      

(Biological Wastewater Treatment Modeling)   

          หลักการจลนพลศาสตร์สำหรับการเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบการบำบัดทางชีวภาพ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเติบโตของจุลินทรีย์ของกระบวนการหน่วยบำบัดแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศเพื่อออกแบบระบบ สำหรับกระบวนการไนตริฟิเคชัน ดีไนตริฟิเคชัน โอแลนด์ชารอนแอนนาม็อก แคนนอนการกำจัดฟอสฟอรัสด้วยวิธีทางชีวภาพ และระบบบำบัดโดยธรรมชาติ การกำจัดกากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ

            Principles of kinetic coefficients for microorganisms growth in biological treatment systems, use of mathematical modeling of aerobic and anaerobic unit processes to design systems for nitrification, denitrification, Oland, Sharon, Anammox, Canon processes, phosphorus disposal by biological treatment and natural treatment systems, sludge disposal from biological wastewater treatment processes.

3(3-0-6)

       
 

01210515

กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง                               

(Advanced Wastewater Treatment Processes)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01210511 

           มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การคัดกรองด้วยตะแกรง    การกำจัดกรวดทราย การตกตะกอน การเติมอากาศและการถ่ายโอนก๊าซ การกรอง กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การฟื้นสภาพน้ำเสียและการใช้ซ้ำ

            Effluent quality standards, wastewater treatment process, screening, grit removal, sedimentation, aeration and gas transfer, filtration, biological wastewater treatment processes, wastewater reclamation and reuse.

3(3-0-6)

 

01210516

ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง                      

(Advanced Environmental Engineering Laboratory)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :01210511  

            แบบจำลองหน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจำลองระบบปรับคุณภาพน้ำ แบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย การทดลองและวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับใช้คำนวณออกแบบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

            Pilot scale unit operations and unit processes in environmental engineering application, water treatment pilot plant, wastewater treatment pilot plant, experiments and analyses to determine values of parameters for the design of water and wastewater treatment systems.

3(2-3-6)

 

01210517*

การนำน้ำเสียมาใช้ประโยชน์และนำกลับมาใช้ซ้ำ

(Wastewater Reclamation and Reuse)

หลักการของการปรับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์และการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำอย่างยั่งยืนเน้นในทั้งเขตเมืองที่พัฒนาและเขตชนบทที่กำลังพัฒนา การนำน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ได้ในการผลิตพลังงานทางเลือก ธาตุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ซ้ำ รวมถึงการออกแบบ การควบคุม การบำรุงรักษา มาตรฐาน กฎระเบียบ กฎหมาย และกรณีศึกษาของต่างประเทศ

            Sustainable concept of wastewater reclamation and water reuse both urban (developed area) and rural (developing area) wastewater reclamation of alternative energy production, nutrient recovery for agriculture, and water reuse including design, control, maintenance, standards, regulations, laws and case studies from aboard.

3(3-0-6)

       
 

01210518

การจัดการคุณภาพน้ำขั้นสูง

(Advanced Water Quality Management)

            การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ำ การศึกษาการแพร่กระจายของ   สารมลพิษในน้ำด้วยแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการคุณภาพน้ำ องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ

            Establishment of goal and guidelines in water quality management, study on pollutant dispersion in water body using mathematical models, economic benefit from water quality management, organization and laws related to water quality management.

3(3-0-6)

 

01210521**

วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ

(Air Pollution Control Engineering)

หลักการควบคุมมลพิษอากาศ  วิธีการควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ  การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศ การบำรุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษอากาศ

            Principles of air pollution control, control strategies of particulate and gases emission, design of air pollution control equipments, maintenance and evaluation of air pollution control system efficiency.

3(3-0-6)

 

01210522

การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานและการออกแบบ

(Integrated Solid Waste Management and Design)

           การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำจัดมูลฝอยแบบต่างๆ การคัดเลือกพื้นที่กำจัดมูลฝอย ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่กำจัดมูลฝอย การนำผลิตผลและพลังงานจากมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

Analysis and design of various types of solid waste disposal systems, selection of solid waste disposal site, environmental impact of solid waste disposal site, utilization of products and energy from solid waste disposal.

3(3-0-6)

 

01210523**

วิศวกรรมการจัดการของเสียเชิงบูรณาการ

(Integrated Waste Management Engineering)

            ประเภทและลักษณะของสารพิษและของเสียอันตราย การเก็บกักสารพิษและของเสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนตัวของสารพิษในสิ่งแวดล้อม กระบวนการบำบัดของเสียอันตรายแบบต่างๆ ระบบบำบัดทางกายภาพและเคมี ระบบบำบัดที่ใช้ความร้อน และการนำพลังงานเพื่อมาใช้ใหม่ การปรับเสถียร และการฝังกลบอย่างปลอดภัย การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษและของเสียอันตราย

            Types and characteristics of toxic substance and hazardous waste, toxic substance and hazardous waste storage, pollutant fate and transport in the environment, various hazardous waste treatment processes, physical and chemical processes, thermal processes, waste stabilization and secure landfill, remediation of land contaminated with toxic substance or hazardous waste.

3(3-0-6)

       
 

01210524

ระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ

(Natural Treatment Engineering System)

การใช้จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมเพื่อการกำจัดสารมลพิษ การนำธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ หลักการและประเภทระบบวิศวกรรมบำบัดแบบธรรมชาติ ระบบบำบัดดิน การหมักปุ๋ย ระบบบำบัดด้วยพืชน้ำ ระบบบ่อสาหร่าย ระบบบ่อปรับเสถียร ระบบพื้นที่ชุมน้ำ ระบบบ่อปลา การบำบัดด้วยพืช การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานและอาหารหยาบสำหรับสัตว์    

           Use of environmental microorganisms for pollutant removal, nutrient recycle, principles and types of natural treatment engineering systems, land treatment, composting, aquatic plant treatment, algal pond, stabilization pond, wetland, fish pond system, phytoremediation, conversion of waste to energy and fodder.

3(3-0-6)

 

01210525*

วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

(Biochemical Engineering and Environmental Biotechnology)

            จุลชีวอุตสาหกรรม กระบวนควบคุมการหมัก จลนพลศาสตร์การเติบโต การออกแบบปฏิกรณ์ทางชีวภาพ การส่งผ่านมวลสารและความร้อน การผลิตกรดอินทรีย์และเอทานอล ดุลมวลสารและองค์ประกอบธาตุ การผลิตสารฆ่าเชื้อโรค การผลิตกรดซิตริก การฟื้นฟูทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยียั่งยืน การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเล การฟื้นฟูด้วยพืช และการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน                 

Industrial microbiology, fermentation process control, growth kinetic, bioreactor design, heat and mass transfer, downstream processing, production of organic acid and ethanol, material and elemental balance, production of antibiotics, production of citric acid, bioremediation, biotechnology and sustainable technology, biofuels, and biotechnology of the marine environmental system, phytoremediation, conversion of waste to energy.

3(3-0-6)

       
 

01210531

วิศวกรรมสุขาภิบาล      

(Public Health Engineering)

ปรัชญาของการสาธารณสุข การออกแบบระบบสุขาภิบาล โรคติดต่อทางน้ำ   การประปาการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแมลงและหนู  การสุขาภิบาลที่พักอาศัย  การควบคุมมลพิษทางเสียงและทางอากาศ ระบบการจัดการกากของเสียการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

            Philosophy of public health, sanitary system design, water borne diseases, water supply wastewater treatment andinsect and rodent control, residential sanitation, noise and air pollution control,  solid waste management, environmental planning and management, environmental impact assessment.

3(3-0-6)

       
 

01210533

จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Microbiology for Environmental Engineering)

ชีวเคมีในเซลล์จุลชีพ การถ่ายโอนพลังงานในสิ่งแวดล้อมและชีวภาค กิจกรรมของจุลชีพในการย่อยสลายสารโดยกระบวนการแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การเติบโตและการควบคุมจุลชีพ บทบาทของจุลชีพในวัฏจักรทางชีวธรณีเคมีและการกำจัด สารมลพิษอินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของ

ซีโนไบโอติก การใช้ประโยชน์จากการเพาะเชื้อในระบบทางวิศวกรรม จุลชีพในงานสาธารณสุข การวัดกิจกรรมจุลชีพ

Biochemistry in microbial cells, energy transfer in the environment and biosphere, microbial activity in degradation of matters by aerobic and anaerobic process,  microbial growth and control,  role of microorganisms in biogeochemical cycles and organic pollutant removal, biotransformation of xenobiotic, utilization of microbial culture in engineering systems, microorganisms of public health, microbial activity measurement.

3(3-0-6)

       
 

01210534

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

(Environmental Impact and Risk Assessment)   

          ผลกระทบของโครงการพัฒนาต่อทรัพยากรทางกายภาพ นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต  หลักการพื้นฐานและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้านสังคม  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินและจัดการความเสี่ยง การสรุปและประมวลผลการวิเคราะห์  มาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์ข้อมูลระยะไกลเพื่อการประเมินและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและติดตามตรวจสอบ

          Impact of various development projects on physical resources,  ecological resources, human use values and quality of life values, basic principles and methodologies in environmental impact assessment, social impact assessment, health impact assessment; environmental economic analysis, risk assessment and management; conclusion and interpretation of results, environmental impact mitigation, environmental quality monitoring, application of remote sensing system to environmental impact evaluation and monitoring,  preparation of environmental impact assessment report, public participation in decision making and monitoring.

3(3-0-6)

 

01210535

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management Systems)

หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม องค์กรและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Principle of sustainable development, laws, regulations and ethics for environmental engineering, economics for environmental engineering, environmental audits, pollution prevention and environmental impact assessment, tools for environmental engineering, organization and environmental management systems.

3(3-0-6)

       
 

01210536**

การผลิตสีเขียว

(Green Production)

การลดปริมาณของเสียและทรัพยากรในกระบวนการผลิตการผนวกวัตถุประสงค์ของการผลิตที่สะอาดกับหลักเศรษฐศาสตร์และเกณฑ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืน การใช้ประโยชน์ของของเสียโดยวิธีการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

             Resource and waste minimization in production processes, integrating cleaner production objectives with economic and other criteria to support sustainable production, waste utilization by waste reuse or recycling methods, and design of  environmental friendly products and packages, case study.

3(3-0-6)

       
 

01210537

สถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Applied Statistics in Environmental Engineering)         

ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับสถิติ การลงจุดและการปรับเทียบข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การแปลงข้อมูล วิธีประมาณค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ความแม่น ความลำเอียงและความเที่ยงของการวัด การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์สถิติในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

           Environmental problems and statistics, plotting and smoothing data, probability distribution, data transformation, percentile estimation methods, accuracy, bias and precision of measurements, laboratory quality assurance, hypothesis tests, experimental design, analysis of variance, regression and correlation, application of statistics in environmental engineering, statistics in environmental engineering.

3(3-0-6)

 

01210538

การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

(Health and Environmental Risk Assessment)                       

         ความเป็นพิษของของเสียและสารอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินขนาดที่ได้รับและการตอบสนอง การประเมินการได้รับสัมผัส การอธิบายลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของสารกัมมันตภาพรังสี การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ การลดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา

            Toxicity of wastes and hazardous substances on human health and environmental quality, principle and methodologies in health risk assessment, toxic dose-response assessment, exposure assessment, risk characterization, radiation risk assessment, environmental risk assessment, microbial risk assessment, risk mitigation, risk management, case study.

 
       
 

01210539

ชีววิทยาโมเลกุลสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(Molecular Biology for Environmental Engineering)

       หลักการและวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  และการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

            Principle and method in molecular biology, molecular biological technique, and application in environmental engineering.

3(3-0-6)

       
 

01210591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                              

(Research Methods in Environmental Engineering)

      หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

           

Research principles and methods in environmental engineering, problem analysis for research topic identification, data collection for research planning, identification of samples and techniques, research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication.

1(1-0-2)

       
 

01210595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                          

(Independent Study)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

            Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile into a written report.

3,3

       
 

01210596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                        

(Selected Topics in Environmental Engineering)

         เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in environmental engineering at the master’s degree level.  Topics are subject to change each semester.

1-3

       
 

01210597

สัมมนา                                                              

(Seminar)

       การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโท

       Presentation and discussion on current interesting topics in environmental engineering at the master’s degree level.

1

       
 

01210598

ปัญหาพิเศษ                                                       

(Special Problems)

       การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

       Study and research in environmental engineering at the master’s degree level and compile into a written report.

1-3

       
 

01210599

วิทยานิพนธ์                                                        

(Thesis)

       การวิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

Research in the master’s degree level and compile into thesis.

1-36

                           

 

 


 

 

เล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ผ่านมา หากได้จากไฟล์  ด้านล่างเลยค่ะ