ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :                       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ:         Doctor of Engineering Program in Environmental Engineering

 

ชื่อเต็ม:                 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ :                 วศ.. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม:                 Doctor of Engineering (Environmental Engineering)

ชื่อย่อ :                D.Eng. (Environmental Engineering)

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

            . วิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า                      6   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

               - วิชาสัมมนา                                             4   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                 - วิชาเอกบังคับ                                 2   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                        ข. วิทยานิพนธ์              ไม่น้อยกว่า           48   หน่วยกิต

รายวิชา

ก. วิชาเอก                  ไม่น้อยกว่า              6   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                            - วิชาสัมมนา                                              4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                        01210697 สัมมนา                                                            1,1,1,1

                                      (Seminar)

                           - วิชาเอกบังคับ                                           2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                          01210691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         2(1-3-4)

                                        (Advanced Research Methodology in Environmental Engineering)

                        ข. วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า          48  หน่วยกิต

                        01210699 วิทยานิพนธ์                                                     1-48                                                                   (Thesis)

 

            ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา

                   ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

                   เลขลำดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง วิทยาเขตบางเขน

                   เลขลำดับที่ 3-5 (210)            หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                   เลขลำดับที่ 6            หมายถึง ระดับชั้นปี

                   เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังนี้

                          9         หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา และวิทยานิพนธ์

                   เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

                    

            แสดงแผนการศึกษา

                นิสิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสามารถลงทะเบียนในช่วง 3 ปีการศึกษา ดังนี้

 

         ปีที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 1             จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

         01210691                      ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                 2(1-3-4)            (ไม่นับหน่วยกิต)

         01210697                      สัมมนา                                                                  1 (ไม่นับหน่วยกิต)

         01210699                      วิทยานิพนธ์                                                            3

                                                                                    รวม                              3

 

 

         ปีที่ 1     ภาคการศึกษาที่ 2             จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

         01210697                      สัมมนา                                                                  1 (ไม่นับหน่วยกิต)

         01210699                      วิทยานิพนธ์                                                            9

                                                                                    รวม                              9

         ปีที่ 2     ภาคการศึกษาที่ 1             จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

         01210697                      สัมมนา                                                                  1 (ไม่นับหน่วยกิต)

         01210699                      วิทยานิพนธ์                                                            9                                                                         รวม                              9

         ปีที่ 2     ภาคการศึกษาที่ 2             จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

         01210697                      สัมมนา                                                                  1(ไม่นับหน่วยกิต)

         01210699                      วิทยานิพนธ์                                                            9                                                                         รวม                             9

        

         ปีที่ 3     ภาคการศึกษาที่ 1             จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

         01210699                      วิทยานิพนธ์                                                            9                                                                         รวม                              9

         ที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 2             จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

         01210699                      วิทยานิพนธ์                                                           9                                                                         รวม                              9

 


            คำอธิบายรายวิชา

            01210691          ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                  2(1-3-4)

                                    (Advanced Research Methodology in Environmental Engineering)

                                                งานวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดทำโครงร่างการวิจัย

                                    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล การสืบค้นข้อมูล

                                    การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ และการนำเสนอ

                                    การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและ

                                    การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

                                                Advanced research in environmental engineering and preparation

                                    of research proposal, application of information technology and computer

                                    for data processing and retrievals, data analysis, technical report writing,

                                    technical presentation and group discussion, paper publication for international

                                    journal publication.

            01210697          สัมมนา                                                                                                      1

                                    (Seminar)

                                                การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                                    ในระดับปริญญาเอก

                                                Presentation and discussion on current interesting topics in

                                    environmental engineering at the doctoral level.

            01210699          วิทยานิพนธ์                                                                                              1-48

                                    (Thesis)      

                                                การวิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

                                                Research at the doctoral level and compile into thesis.