ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

       ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering

       ชื่อเต็ม                 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

       ชื่อย่อ                  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

       ชื่อเต็ม                 Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

       ชื่อย่อ                  B.Eng. (Environmental Engineering)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

                            

                                         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า                                                        30         หน่วยกิต                                                                                         
                                      - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                                                           10         หน่วยกิต

                                      - กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                        12         หน่วยกิต

                                      - กลุ่มสังคมศาสตร์                                                                                                     3          หน่วยกิต

                                      - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                               3          หน่วยกิต

                                        - กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                                                  2          หน่วยกิต

                                         2) หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า                                                       112             หน่วยกิต        

                                       - วิชาแกน                                                                                                               27         หน่วยกิต

                                       - วิชาเฉพาะบังคับ                                                                                                    76          หน่วยกิต

                                       - วิชาเฉพาะเลือก                        ไม่น้อยกว่า                                                                9          หน่วยกิต

                                         3) หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า                                                              6           หน่วยกิต

                

                           1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า                                                        30           หน่วยกิต

           1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                              10            หน่วยกิต

01200101        การคิดเชิงนวัตกรรม                                                                                   1(1-0-2)

                                   (Innovative Thinking)

01204111        คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                                                                      3(2-3-6)

                                  (Computers and Programming)

และเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

01999011        อาหารเพื่อมนุษยชาติ                                                                                  3(3-0-6)

                                   (Food for Mankind)

01999012        สุขภาพเพื่อชีวิต                                                                                          3(3-0-6)

                                   (Health for Life)

01999213        สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต                                                                      3(3-0-6)

                                                           (Environment, Technology and Life)

                  1.2        กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                                 12        หน่วยกิต

01999021        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                              3(3-0-6)

                                                           (Thai Language for Communication)

01355xxx         ภาษาอังกฤษ                                                                                                9( - - )

                                    (English)

           1.3        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                                  3         หน่วยกิต

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   

01999041        เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี                                                               3(3-0-6)

                                   (Economics for Better Living)

01999141        มนุษย์กับสังคม                                                                                          3(3-0-6)

                                   (Man and Society)

           1.4        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                                      3          หน่วยกิต

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

01999031        มรดกอารยธรรมโลก                                                                                    3(3-0-6)

                                   (The Heritage of World Civilizations)

01999032        ไทยศึกษา                                                                                                 3(3-0-6)

                                   (Thai Studies)

01999033        ศิลปะการดำเนินชีวิต                                                                                      3(3-0-6)

                                   (Arts of Living)

           1.5        กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                                                           2          หน่วยกิต

01175xxx         กิจกรรมพลศึกษา                                                                                          1,1(0-2-1)

                                                    (Physical Education Activities)

           2.         หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า                                           112                      หน่วยกิต                      

           2.1        วิชาแกน                                                                                                                       27         หน่วยกิต

01208111        การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                   3(2-3-6)

                                  (Engineering Drawing)

01213211        วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร                                                                                 3(3-0-6)

                                   (Materials Science for Engineers)

01403114        ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป                                                                             1(0-3-2)

                                   (Laboratory in Fundamental of General Chemistry)

01403117        หลักมูลเคมีทั่วไป                                                                                          3(3-0-6)

                                   (Fundamental of General Chemistry)

01417167        คณิตศาสตร์วิศวกรรม I                                                                                   3(3-0-6)

                                  (Engineering Mathematics I)

01417168        คณิตศาสตร์วิศวกรรม II                                                                                  3(3-0-6)

                                   (Engineering Mathematics II)

01417267        คณิตศาสตร์วิศวกรรม III                                                                                 3(3-0-6)

                                   (Engineering Mathematics III)    

01420111        ฟิสิกส์ทั่วไป I                                                                                                3(3-0-6)

                                   (General Physics I)

01420112        ฟิสิกส์ทั่วไป II                                                                                               3(3-0-6)

                                   (General Physics II)

01420113        ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                                                                          1(0-3-2)

                                   (Laboratory in Physics I)

01420114        ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                                                                                          1(0-3-2)

                                   (Laboratory in Physics II)

2.2       วิชาเฉพาะบังคับ                                                                                                                          76               หน่วยกิต

01203211        สำรวจ                                                                                                           3(2-3-6)

                                   (Surveying)

01203212        การฝึกงานสำรวจ                                                                                                     1

                      (Survey Camp)

01203221        กลศาสตร์ของวัสดุ I                                                                                          3(3-0-6)

                      (Mechanics of Materials I)

01203352        ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                   3(3-0-6)

                      (Soil Mechanics)

01203353        ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                                                       1(0-3-2)

                       (Soil Mechanics Laboratory)

01204112        เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร                                                                        1(0-2-1)

                       (Information Technology for Engineers)

01206221        ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร                                                             3(3-0-6)

                       (Applied Probability and Statistics for Engineers)

01208221        กลศาสตร์วิศวกรรม I                                                                                             3(3-0-6)

                      (Engineering Mechanics I)

01209211        กลศาสตร์ของของไหล                                                                                          3(3-0-6)

                       (Fluid Mechanics)

01209312        ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล                                                              1(0-3-2)

                      (Laboratory of Fluid Mechanics)

01210211        เคมีของน้ำและน้ำเสีย                                                                                             4(3-3-8)

                      (Chemistry of Water and Wastewater)

01210212        จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย                                                                                        3(2-3-6)

                      (Microorganisms in Water and Wastewater)

01210213        ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                                                        3(3-0-6)

                                  สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I

                                  (Unit Operations and Process for Environmental Engineering I)

01210214        คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                            3(3-0-6)

                                  (Applied Mathematics in Environmental Engineering)

01210311        ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                                                        3(3-0-6)

                                   สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม II                                      

                                   (Unit Operations and Process for Environmental Engineering II)

01210312        การสุขาภิบาลอาคาร                                                                                                3(3-0-6)

                                   (Building Sanitation)

01210313        การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ                                                           3(2-3-6)

                      (Design of Sewerage and Pumping System)         

01210314        ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                  3(1-6-5)

                      (Environmental Engineering Laboratory)

01210321        มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                                               3(3-0-6)

                      (Air Pollution and Control)

01210322        วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                                                                              3(3-0-6)

                      (Solid Waste Engineering)

01210331        การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม                                                                                     3(3-0-6)

                       (Environmental System Management)

01210333        การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์                                                                  3(2-3-6)

             ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                   

                       (Computer Application and Software

                       in Environmental Engineering)

01210399        การฝึกงาน                                                                                                                    1

                                  (Internship)

01210411        การออกแบบทางวิศวกรรมประปา                                                                              3(2-3-6)

                                  (Water Supply Engineering Design)

01210412        การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย                                                                              3(2-3-6)

                                  (Wastewater Engineering Design)

01210413        การออกแบบระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                             3(2-3-6)

                                  (Design of Environmental Engineering System)

01210421        วิศวกรรมของเสียอันตราย                                                                                       3(2-3-6)

                                   (Hazardous Waste Engineering)

01210495        การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                               1(0-3-2)

                                  (Environmental Engineering Project Preparation)

01210497        สัมมนา                                                                                                                        1

                                  (Seminar)

01210499        โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                  2(0-6-3)

                                   (Environmental Engineering Project)

2.3       วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า                                                                                                                  9         หน่วยกิต

01200311        ทักษะการสื่อสารสำหรับวิศวกร                                                                                  3(3-0-6)

                                   (Communication Skills in Engineering I)

01202451        วิศวกรรมชีวกระบวนการ                                                                                           3(3-0-6)

                                  (Bioprocess Engineering)

01203222        การวิเคราะห์โครงสร้าง I                                                                                          3(3-0-6)

                                  (Structural Analysis I)

01203223        กลศาสตร์ของวัสดุ II                                                                                               3(3-0-6)

                                   (Mechanics of Materials II)

01203323        การวิเคราะห์โครงสร้าง II                                                                                         3(3-0-6)

                                   (Structural Analysis II)

01203331        การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                4(3-3-6)

                                  (Reinforced Concrete Design)

01203332        คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                2(1-3-4)

                                  (Concrete Technology)

01203333        การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก                                                                           3(3-0-6)

                                  (Design of Timber and Steel Structures)

01203354        การออกแบบฐานราก                                                                                               3(3-0-6)

                                  (Foundation Design)

01203361        วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ                                                                                 3(3-0-6)

                                  (Construction Engineering and Management)

01203456        วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม                                                                                          3(3-0-6)

                                   (Geo-environmental Engineering)

01203471        วิศวกรรมการทาง                                                                                                     3(3-0-6)

                                  (Highway Engineering)

01205201        วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                             3(3-0-6)

                                   (Introduction to Electrical Engineering)

01209241        หลักอุทกวิทยา                                                                                                        3(3-0-6)

                                   (Principle of Hydrology)

01209321        การไหลในทางน้ำเปิด                                                                                               3(3-0-6)

                                  (Flow in Open Channel)

01209423        วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                    3(3-0-6)

                                   (Hydraulic Engineering)

01209446        น้ำใต้ดิน                                                                                                                  3(3-0-6)

                                  (Groundwater)

01210332        ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร                                                                                 3(3-0-6)

                                   (Intellectual Property for Engineer)

             01210414        การบำบัดน้ำเสียแบบกระจายแบบกลุ่มและติดกับที่                                                            3(3-0-6)

                                   (Decentralized and Onsite Wastewater Treatment)

01210422        มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                            3(3-0-6)

                                   (Industrial Pollution and Safety)

01210423        การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน                                                                      3(3-0-6)

                      (Noise and Vibration Control)

01210431        การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                  3(3-0-6)

                      (Environmental Impact Assessment)

01210432        การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                                                   3(3-0-6)

                      (Water Quality Management)

01210433        วิศวกรรมนิเวศวิทยา                                                                                                     3(3-0-6)

                      (Ecological Engineering)

01210434        การป้องกันมลพิษ                                                                                                        3(3-0-6)

                       (Pollution Prevention)

01210435        การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน                                                                                                3(3-0-6)

                      (Soil and Groundwater Remediation)

01210436        วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                           3(3-0-6)

                      (Environmental Health Engineering)                                                                                                                                     

01210437        การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                                                                           3(3-0-6)

                       (Industrial Safety Management)

01210438        การออกแบบระบบการนำกลับมาใช้ใหม่                                                                             3 (3-0-6)

                      (Recycling System Design)

01210439        เครื่องมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ                                                            3(3-0-6)

                       (Integrated Environmental Management Tool)

01210490        สหกิจศึกษา                                                                                                                          6

                             (Co-operative Education)

01210496        เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                       1-3

                       (Selected Topics in Environmental Engineering)

01210498        ปัญหาพิเศษ                                                                                                                      1-3

                      (Special Problems)

01218211        การสำรวจเพื่อการทำแผนที่                                                                                            3(2-3-6)

                      (Surveying for Mapping)

01218213        การสำรวจเส้นทาง                                                                                                        3(2-3-6)

                      (Route Surveying)

01218321        การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ I                                                                             3(2-3-6)

                      (Photogrammetry I)

 

3.        หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                                                                                                        6          หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

          เลขลำดับที่ 1-2 (01)         หมายถึง             วิทยาเขตบางเขน

                 เลขลำดับที่ 3-5 (210)   หมายถึง    สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                 เลขลำดับที่ 6       หมายถึงระดับชั้นปี

                 เลขลำดับที่ 7       มีความหมายดังนี้

                             1   หมายถึง        กลุ่มวิชาเคมีของน้ำ ระบบปรับคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย

                             2   หมายถึง        กลุ่มวิชาการกำจัดกากของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม

                             3   หมายถึง        กลุ่มวิชาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                             9   หมายถึง        กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ โครงงานวิศวกรรม และฝึกงาน

                 เลขลำดับที่ 8       หมายถึงลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

แสดงแผนการศึกษา

                              แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

                                                                                                                                                          จำนวนหน่วยกิต

                ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                   (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

                             01200101          การคิดเชิงนวัตกรรม                                                                                1(1-0-2)

                             01204111          คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                                                                   3(2-3-6)

                             01417167          คณิตศาสตร์วิศวกรรม I                                                                             3(3-0-6)

                             01420111          ฟิสิกส์ทั่วไป I                                                                                         3(3-0-6)

                             01420113          ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                                                                    1(0-3-2)

                             01999021          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                           3(3-0-6)

                             01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                          3( - - )

                                                                                                                                                รวม           17( - - )

                                  

                                                                                                                                                            จำนวนหน่วยกิต

               ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                     (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

                             01208111          การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                             3(2-3-6)

                             01403114          ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป                                                                        1(0-3-2)

                             01403117          หลักมูลเคมีทั่วไป                                                                                     3(3-0-6)

                             01417168          คณิตศาสตร์วิศวกรรม II                                                                             3(3-0-6)

                             01420112          ฟิสิกส์ทั่วไป II                                                                                         3(3-0-6)

                             01420114          ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                                                                                    1(0-3-2)

                             01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                                                      1(0-2-1)

                             01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                           3( - - )

                                                      วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                            3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           21( - - )


                                                                                                                                                                   จำนวนหน่วยกิต

                ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

                             01203221          กลศาสตร์ของวัสดุ I                                                                                       3(3-0-6)

                             01204112          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร                                                                  1(0-2-1)

                             01208221          กลศาสตร์วิศวกรรม I                                                                                      3(3-0-6)

                             01210211          เคมีของน้ำและน้ำเสีย                                                                                     4(3-3-8)

                             01417267          คณิตศาสตร์วิศวกรรม III                                                                                 3(3-0-6)

                             01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                                                          1(0-2-1)

                             01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                                3( - - )

                                                      วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                  3( - - )

                                                                                                                                                       รวม           21( - - )

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                                                                                                                              จำนวนหน่วยกิต

                 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2                                    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

                             01203211          การสำรวจ                                                                                                    3(2-3-6)

                             01206221          ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร                                                      3(3-0-6)

                             01209211          กลศาสตร์ของของไหล                                                                                   3(3-0-6)

                             01210212          จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย                                                                                 3(2-3-6)

                      01210213          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                                               3(3-0-6)

                                               สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I

                             01213211          วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร                                                                                 3(3-0-6)

                                                      วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                           3( - - )

                                                                                                                                                      รวม           21( - - )

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                จำนวนหน่วยกิต

               ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1                                     (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

           01203212               การฝึกงานสำรวจ                                                                                           1

                             01209312          ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล                          1(0-3-2)

                      01210214          คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                     3(3-0-6)

                             01210311          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                 3(3-0-6)

                           สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม II

                             01210312          การสุขาภิบาลอาคาร                                                                                       3(3-0-6)

                             01210313          การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ                                 3(2-3-6)

                             01210321          มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                                 3(3-0-6)                                  

                                                                                                                                                                                  รวม           17(14-6-32)

                                                                                               จำนวนหน่วยกิต

                 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2                                    (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

                01203352          ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                          3(3-0-6)

                             01203353          ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                                                  1(0-3-2)

                             01210314          ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                    3(1-6-5)

                             01210322          วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                                                                      3(3-0-6)

                             01210331          การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม                                                                        3(3-0-6)

                                                                 วิชาเฉพาะเลือก                                                                                             3( - - )

                                                                 วิชาเลือกเสรี                                                                                                             3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           19( - -)

                                                                                                                                                                                              จำนวนหน่วยกิต            

                 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                             

               01210411            การออกแบบทางวิศวกรรมประปา                                                                 3(2-3-6)

                             01210412          การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย                                                                 3(2-3-6)

                             01210421          วิศวกรรมของเสียอันตราย                                                                           3(2-3-6)

                             01210495          การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                1(0-3-2)

                      01210399          การฝึกงาน                                                                                                               1    

                                                                 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    3( - - )

                                                                 วิชาเฉพาะเลือก                                                                                             3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           17( - - )    

                                                                                             จำนวนหน่วยกิต

                ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                             01210333          การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์                                         3(2-3-6)

                                                                 ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                  

                             01210413          การออกแบบระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                              3(2-3-6)     

                      01210497          สัมมนา                                                                                                                    1

                      01210499          โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                           2(0-6-3)

                                                                 วิชาเฉพาะเลือก                                                                                             3( - - )

                                                                 วิชาเลือกเสรี                                                                                                             3( - - )                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      รวม      15( - - )

                                                     แผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

                                                                                                จำนวนหน่วยกิต

                                ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                                

               01200101     การคิดเชิงนวัตกรรม                                                                                                     1(1-0-2)

                             01204111          คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                                                                          3(2-3-6)

                             01417167          คณิตศาสตร์วิศวกรรม I                                                                                   3(3-0-6)

                             01420111          ฟิสิกส์ทั่วไป I                                                                                                           3(3-0-6)

                             01420113          ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                                                                          1(0-3-2)

                             01999021          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                3(3-0-6)

                             01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                                            3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           17( - - )

                                                                                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต

                ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                             

               01208111           การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                          3(2-3-6)

                             01403114          ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป                                                                        1(0-3-2)

                             01403117          หลักมูลเคมีทั่วไป                                                                                          3(3-0-6)

                             01417168          คณิตศาสตร์วิศวกรรม II                                                                                  3(3-0-6)

                             01420112          ฟิสิกส์ทั่วไป II                                                                                                          3(3-0-6)

                             01420114          ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                                                                                                    1(0-3-2)

                             01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                                                          1(0-2-1)

                             01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                                            3( - - )

                                                                 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                    3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           21( - - )

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              จำนวนหน่วยกิต

                 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                                (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                           

               01203221            กลศาสตร์ของวัสดุ I                                                                                                   3(3-0-6)

                             01204112          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร                                                       1(0-2-1)

                             01208221          กลศาสตร์วิศวกรรม I                                                                                      3(3-0-6)

                             01210211          เคมีของน้ำและน้ำเสีย                                                                                     4(3-3-8)

                             01417267          คณิตศาสตร์วิศวกรรม III                                                                                 3(3-0-6)

                             01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                                                          1(0-2-1)

                             01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                                            3( - - )

                                                                 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           21( - - )

                                                                                                           จำนวนหน่วยกิต

                 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2                                                 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                            

               01203211           การสำรวจ                                                                                                                3(2-3-6)

                             01206221          ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร                         3(3-0-6)

                             01209211          กลศาสตร์ของของไหล                                                                                   3(3-0-6)

                             01210212          จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย                                                                                 3(2-3-6)

                      01210213          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                   3(3-0-6)

                      สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I

                             01213211          วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร                                                                                 3(3-0-6)

                                                                 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           21( - - )

                                                                                                                                                                                              จำนวนหน่วยกิต

                 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่                                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                             

               01203212            การฝึกงานสำรวจ                                                                                                  1

                             01203352          ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                          3(3-0-6)

                             01203353          ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                                                 1(0-3-2)

                             01209312          ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล                                       1(0-3-2)

                      01210214          คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6)

                             01210311          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                 3(3-0-6)

                               สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม II

                             01210312          การสุขาภิบาลอาคาร                                                                                          3(3-0-6)

                             01210313          การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ                                 3(2-3-6)

                             01210321          มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                                 3(3-0-6)                         

                                                                                                                                                                                  รวม           21(17-9-40)

                                                                                                                                                                                              จำนวนหน่วยกิต

                ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2                                               (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                                            01210490          สหกิจศึกษา                                                                                                             6

                                                                                                                                                                                  รวม                 6

                                                                                                                                                                                              จำนวนหน่วยกิต

                 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                  (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                  

               01210411            การออกแบบทางวิศวกรรมประปา                                                                 3(2-3-6)

                             01210412          การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย                                                                 3(2-3-6)

                             01210421          วิศวกรรมของเสียอันตราย                                                                                3(2-3-6)

                             01210495          การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                1(0-3-2)

                      01210399          การฝึกงาน                                                                                                               1

                                                          วิชาเฉพาะเลือก                                                                                             3( - - )

                                                                 วิชาเลือกเสรี                                                                                                             6( - - ) 

                                                                                                                                                                                  รวม           20( - - )

                                                                                                   จำนวนหน่วยกิต

                   ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)                              

             01210314            ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                    3(1-6-5)

                             01210322          วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                                                                      3(3-0-6)

                             01210331          การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม                                                                        3(3-0-6)

                             01210333          การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์                                         3(2-3-6)

                                                                 ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                 

                             01210413          การออกแบบระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                              3(3-0-6)     

                      01210497          สัมมนา                                                                                                                    1

     01210499  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                           2(0-6-3)

                                                                 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                     3( - - )

                                                                                                                                                                                  รวม           21( - - )

                 คำอธิบายรายวิชา

01210211   เคมีของน้ำและน้ำเสีย                                                                                                                                       4(3-3-8)

(Chemistry of Water and Wastewater)

วิชาพื้นฐาน 01403114                  

            การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีของแหล่งน้ำ ดุลมวล จลนพลศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์ของสมดุลเคมีค่าคงที่สมดุล เคมีกรด-เบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ลักษณะเฉพาะทางเคมีของน้ำและน้ำเสีย การเก็บรวบรวมตัวอย่างและการสงวนรักษา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ข้อมูลในการปฏิบัติงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                Fundamental of environmental engineering calculations,chemistry of aquatic environment, mass balance, chemical kinetics, thermodynamics of chemical equilibrium, equilibrium constants, acid-base chemistry, oxidation-reduction reactions, particular chemical characteristics of water and wastewater, sample collections and preservations, water and wastewater analyses in laboratory, application of water quality data in environmental engineering practices.                              

01210212   จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย                                                                                                                                             3(2-3-6)                                                            (Microorganisms in Water and Wastewater)

                           เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ กระบวนการชีวเคมีในเซลล์ หลักการของวิทยาแบคทีเรีย แคแทบอลิซึมและแอแนบอลิซึม จุลินทรีย์และการจาแนกของจุลินทรีย์ในน้ำ การกระจายของจุลินทรีย์ในน้ำ การเติบโตและการควบคุมประชากรจุลินทรีย์ ดัชนีคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย์ วิธีการเก็บรวบรวมและการตรวจทางวิทยาแบคทีเรียของน้ำและน้ำเสีย บทบาทของเอนไซม์ที่สัมพันธ์กับการปรับเสถียรของอินทรีย์สาร การสลายทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย์ แนวคิดหลักมูลของพลังงาน โซ่อาหาร ผลิตภาพและปัจจัยจากัด ไดนามิกชีวชาติในสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

                           Cell and its structure, biochemical processes in cells, principles of bacteriology, catabolism and anabolism, microorganisms and classification of water borne microorganisms, distribution of microorganisms in water, growth and control of microorganism population, microbial water quality index, methods of collection and bacteriological examination of water and wastewater, roles of enzymes related to stabilization of organic matter, biodegradation of organic compounds, fundamental concepts of energy, food chain, productivity and limiting factors, biota dynamics in wastewater treatment environment, laboratory analysis.

01210213   ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I                           3(3-0-6)

            (Unit Operations and Process for Environmental Engineering I)

                             ดุลมวลและถังปฏิกรณ์ เกณฑ์การเลือกกระบวนการในการปรับคุณภาพน้ำและบาบัดน้ำเสีย การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางกายภาพในการปรับคุณภาพน้ำและบาบัดน้ำเสีย การถ่ายโอนแก๊ส การลอยตัว การปรับให้เท่า การเติมอากาศ การตกตะกอนทางสารเคมี โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชัน การผสม การนอนก้น การกรองและการกรองด้วยแผ่นเยื่อกรอง การดูดซึมและการดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ การฆ่าเชื้อ

                             Mass balance and reactor, criteria for process selection in water and wastewater treatment, physical unit operation in water and wastewater treatment, gas transfer, flotation, equalization, aeration, chemical precipitation, coagulation and flocculation, mixing, sedimentation, filtration and membrane filtration, absorption and adsorption, ion exchange, disinfection.           

01210214  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                             3(3-0-6)

(Applied Mathematics in Environmental Engineering)

                             สมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีปริพันธ์ อนุกรมยกกำลัง ระเบียบวิธีผลต่างอันตะ วิธีเศษเหลือถ่วงน้ำหนัก ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะ การประยุกต์ใช้วิธีทางตัวเลขในการสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์

                             Principles of design, control, and maintenance of decentralized and onsite wastewater treatment. Principles of decentralized and onsite wastewater treatment system management in sustainable technology fields, Case studies.

01210311  ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม II                         3(3-0-6)

(Unit Operations and Process for Environmental Engineering II)

                             หลักมูลของการวิเคราะห์กระบวนการ เครื่องปฏิกรณ์แบบไหลตามกันและแบบกวนต่อเนื่อง การบำบัดน้ำเสียทาง เคมีและชีวภาพ กระบวนการบำบัดแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน การทำให้เป็นกลาง ระบบการเติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด จลนพลศาสตร์ชีวเคมีและการเติบโต กระบวนการบำบัดสลัดจ์

                             Fundamental of process analysis, plug flow and continuously stirred tank reactors, chemical and biological wastewater treatment, aerobic and anaerobic treatment processes, neutralization, biological suspended-growth and attached growth systems, biochemical and growth kinetics, sludge treatment processes.

01210312 การสุขาภิบาลอาคาร                                                                                                                                                      3(3-0-6)

   (Building Sanitation)

                           พื้นฐานของระบบสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การออกแบบเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำประปา ระบบจ่ายน้ำร้อน ระบบระบายน้ำและอากาศ การป้องกันอัคคีภัย และการระบายน้ำฝน การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอยสำหรับอาคารเดี่ยว

                           Basic of building sanitations, law and regulation, design of cold water supply system, hot water supply system, soil, waste and vent pipe system, fire protection system and site drainage, design of wastewater treatment and solid waste management for individual building.

**01210313 การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ                                                                          3(2-3-6)

   (Design of Sewerage and Pumping System)

วิชาพื้นฐาน 01209211

                           การออกแบบชลศาสตร์ในระบบท่อระบายน้ำเสีย การประมาณปริมาณน้ำในการออกแบบ การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝน ส่วนประกอบของระบบระบายน้ำ การออกแบบระบบสูบน้ำเสีย

                           Design of hydraulics in sewerage system, estimation of design water quantity, design of wastewater collection and stormwater drainage system, components of drainage system, design of wastewater pumping system.

01210314  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                               3(1-6-5)

(Environmental Engineering Laboratory)
                             การศึกษากระบวนการตกตะกอน การกรอง การตกตะกอนด้วยสารเคมี การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน กระบวนการ บำบัดน้ำเสียทางชีวภาพบางประเภทโดยการวิเคราะห์ทดลองในห้องปฏิบัติการ

                      The study of coagulation, filtration, chemical precipitation, chlorination, biological treatment processes by analysis in laboratory.

01210321  มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                                                                                        3(3-0-6)

(Air Pollution and Control)

                             หลักการเผาไหม้ แก๊สเสียและอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ คุณสมบัติทางเคมีของสารมลพิษอากาศ ผลที่มีต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของมลสาร การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและแก๊ส เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ

                             Theory of combustion, exhaust gas and emission particle, chemical characteristics of emission, effects to health and environment, dispersion of air pollutants, sampling and analysis, control of particle emission and gas, control techniques of air pollution.

01210322          วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                                                                                                                 3(3-0-6)

   (Solid Waste Engineering)

                                                            ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน การออกแบบระบบการเก็บและการขนส่งขยะมูลฝอย การออกแบบกระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย การออกแบบการฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล การหมักปุ๋ย การเผาเป็นเถ้า การลดและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะมูลฝอย

                                       Physical and chemical characteristics of municipal solid waste, design of solid waste collection and transportation system, design of solid waste treatment processes, design of sanitary landfill, composting, incineration, solid waste reduction and recycling, biogas production from solid waste.

   01210331 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 3(3-0-6)

   (Environmental System Management)
                           ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิศวกร องค์กร กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สิ่งแวดล้อม ข้อบ่งชี้และดัชนี การบังคับใช้และการณ์ลักษณะทางเศรษฐกิจของการควบคุมสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต กรณีศึกษา

                           Environmental pollution problems and engineering ethics, organizations, laws and regulations related to environmental management, indication and indices, enforcement and economic aspects of environmental control, environmental management system, monitoring, analysis for decision making in environmental problem protection, environmental risk assessment, life cycle analysis, case study.

01210332  ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร                                                                                                           3(3-0-6)

(Intellectual Property for Engineer)

                           ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและการพาณิชย์ การให้ความคุ้มครอง แหล่งข้อมูลและการสืบค้น กรณีศึกษา        

                           Introduction of intellectual property, types of intellectual property, the use of the patent information for research and commerce, protection, resources and searching techniques, case study.

01210333   การประยุกต์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                              3 (2-3-6)

   (Computer Application and Software in Environmental Engineering)

                           คอมพิวเตอร์เชิงคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบจำลองการจัดการน้ำ แบบจำลองการจัดการและการควบคุมมลพิษทางอากาศ แบบจำลองน้ำใต้ดิน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                         Computational aids in environmental engineering analysis, water management modeling, air pollution management and control modeling, groundwater modeling, applications of computer and software to analyze problems in environmental engineering.

01210399 การฝึกงาน                                                                                                   1

(Internship)

                           การฝึกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

                           Internship for environmental engineering in private enterprises, government agencies, government entreprises or academic places at least 240 hours and at least 30 workdays in order to get experiences from the assignment.

01210411  การออกแบบทางวิศวกรรมประปา                                                                      3(2-3-6)

(Water Supply Engineering Design)

วิชาพื้นฐาน 01210213
            มาตรฐานคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้อง แนวคิดในการเลือก กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การออกแบบระบบลำเลียงน้ำดิบ การออกแบบถังผสม ถังฟล็อคคูเลชัน ถังตกตะกอน ถังกรอง ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน การออกแบบระบบจ่ายน้ำประปา การออกแบบระบบน้ำใช้

                       Water quality standards, concepts for selection of water treatment processes, design of raw water conveyance systems, design of mixing tanks, flocculation tanks, sedimentation tanks, filtration tanks, chlorination systems, design of water distribution systems, design of utility system.

01210412   การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย                                                                       3(2-3-6)

(Wastewater Engineering Design)                                                              

                           มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบแยกด้วยตะแกรง ถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังกรอง ชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่นสัมผัสชีวภาพ

                           Effluent standards; characteristics of wastewater from different sources; criteria for selection of wastewater treatment system; design of screening, sedimentation tank, aeration tank, activated sludge process, aerated lagoon, trickling filter, waste stabilization pond, rotating biological contactor.

01210413 การออกแบบระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                         3(2-3-6)

   (Design of Environmental Engineering System)

                      การออกแบบระบบไฟฟ้าในการบำบัดของเสีย โครงสร้างคอนกรีตเสริมกำลัง อุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการบำบัดของเสีย วิชาการเครื่องมือ ข้อกำหนดและรายละเอียดของงานออกแบบระบบบำบัดของเสีย การประมาณราคา การทำโครงงานระบบในงานวิศวกรรม ในห้องปฏิบัติการ

          Design of electrical system in treatment facilities, reinforced concrete work, instrument and mechanical machine in treatment facilities, instrumentation, regulations and details of acilities design, cost estimation, project in environmental engineering system in laboratory.

01210414   การบำบัดน้ำเสียแบบกระจายแบบกลุ่มและติดกับที่                                                             3(3-0-6)

(Decentralized and Onsite Wastewater Treatment)

วิชาพื้นฐาน 01210213

                           หลักการออกแบบ ควบคุม และบำรุงรักษาของการบำบัดน้ำเสียแบบกระจายแบบกลุ่มและติดกับที่ หลักการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระจายแบบกลุ่มและติดกับที่ในงานทางเทคโนโลยีแบบยั่งยืน กรณีศึกษา

                           Principles of design, control, and maintenance of decentralized and onsite wastewater treatment. Principles of decentralized and onsite wastewater treatment system management in sustainable technology fields. Case studies.

01210421          วิศวกรรมของเสียอันตราย                                                                                                                           3(2-3-6)

   (Hazardous Waste Engineering)

                           ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสียอันตราย การเก็บรักษาและการขนส่ง การตอบสนองฉุกเฉิน กฎหมายและข้อบังคับ พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ การออกแบบและควบคุมระบบบำบัดทางกายภาพและเคมี การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง การเผาเป็นเถ้า การกำจัดด้วยการฝังกลบ การจัดการของเสียปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี และ ปฏิบัติการการสกัดกาก กฎของดาร์ซี การประเมินทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน และการนำพาของสารปนเปื้อนใต้ดิน                                                                                            Types and characteristics of hazardous wastes, storage and transportation, emergency response, laws and regulations, toxicology and quantitative risk assessment, design and operation of physical and chemical treatment processes, stabilization and solidification, incineration, landfill, radioactive waste management, and waste extraction, experiments on Darcy’s law, assessment of groundwater flow direction, and subsurface contaminant transport.

01210422          มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย                                                                                              3(3-0-6)

   (Industrial Pollution and Safety)

                           กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักและลักษณะเฉพาะของน้ำเสีย ปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม มาตรฐาน คุณภาพอากาศและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางน้ำและอากาศ การจัดการสารพิษและของเสียอันตราย ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา

              Production processes of major industries and their wastewater characteristics, industrial pollution problems, air quality and industrial effluent standards, design criteria for water and air pollution control system, toxic substance and hazardous waste management, wastewater treatment processes for industries, safety in industry, case study.

01210423 การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน                                                                         3(3-0-6)

(Noise and Vibration Control)

                 พฤติกรรมของคลื่นเสียง วิชาการเครื่องมือและเกณฑ์การวัดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน ผลกระทบของเสียง รบกวนและการสั่นสะเทือนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกาหนดของการควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน การใช้วัสดุซับเสียงและตัวขวางกั้นเสียง

                  Behavior of acoustic waves, instrumentation and criteria in measurement of noise and vibration, impact of noise and vibration on human and environment, laws and regulations for control of noise and vibration, use of adsorption materials and barriers.

01210431          การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                     3(3-0-6)

   (Environmental Impact Assessment)

                           แนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและทางสุขภาพ   ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและทางสุขภาพ มาตรการในการลดผลกระทบและการติดตามตรวจวัด   กรณีศึกษา

                           Guidelines for environmental impact assessment, social impact assessment and health impact assessment,   processes in environmental, social and health study and impact assessment, mitigation measures and monitoring programs, case study.

01210432          การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                                                                                3(3-0-6)

   (Water Quality Management)

                             ผลของการระบายน้ำเสียต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำและคุณภาพน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพแหล่งน้ำกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การทำนายทิศทางการแพร่ของมลสารโดยอาศัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ แนวคิดในการวางแผนควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำ การวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำโดยอาศัยวิธีหาค่าเหมาะที่สุด

                              Effect of wastewater disposal on aquatic ecosystem and water quality, relation between water quality and land uses, prediction of pollutants dispersion by using by mathematical models, concepts of water quality control and management, water quality management by using on optimization method.

01210433          วิศวกรรมนิเวศวิทยา                                                                                                                                  3(3-0-6)

   (Ecological Engineering)

                           หลักการวิศวกรรมนิเวศวิทยาในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบนบกและในน้ำ การจำลองระบบนิเวศเพื่อการบำบัดของเสียและการฟื้นฟู ชนิดของของเสียที่บำบัดได้โดยหลักการวิศวกรรมนิเวศวิทยา ระบบบำบัดของเสียแบบธรรมชาติ

              Principle of ecological engineering for environmental pollution management, terrestrial and aquatic ecosystems, artificial ecosystems for waste treatment and remediation, types of treatable wastes by ecological engineering, natural waste treatment systems.

01210434          การป้องกันมลพิษ                                                                                                                                                 3(3-0-6)

                             (Pollution Prevention)

                           กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียอุตสาหกรรม แนวทางในการลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการใช้ซ้ำ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์วงจรชีวิตของวัสดุ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการป้องกันมลพิษ

                           Laws and regulations regarding industrial wastes, approaches for waste minimization, waste recycling and reuse, clean technology application, materials life cycle assessment, evaluation of economic benefit from pollution prevention.

01210435          การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน                                                                                                                            3(3-0-6)

   (Soil and Groundwater Remediation)

                          ลักษณะเฉพาะและสมบัติของดินและน้ำใต้ดิน จุลินทรีย์ในดิน แหล่งกำเนิดมลพิษในดินและน้ำใต้ดิน กฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน การเข้าตรวจสอบพื้นที่ปนเปื้อน การชักตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่าง วิธีการฟื้นฟูแบบในและนอกบริเวณเคมีของดิน กรณีศึกษา

                           Characteristics and properties of soil and groundwater, soil microorganism, sources of pollution in soil and groundwater, laws and regulations regarding soil and groundwater contamination, contaminated site investigation, sampling, sample analysis, in situ and ex situ remedial methods, soil chemistry, case study.

01210436          วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       3(3-0-6)

   (Environmental Health Engineering)

                          หลักวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและความต้องการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมในการปกป้องสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

                           Principles of environmental health engineering, community and occupational environments, environmental health standards and requirements, health impact assessment, health risk assessment, application of engineering principle in environmental health protection, safety and emergency response.

01210437          การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                                                                                           3(3-0-6)

   (Industrial Safety Management)

                           การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในอุตสาหกรรม ทฤษฎี การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม หลักการบริหารความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย

ทางอุตสาหกรรม การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผน การออกแบบเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา

                                                Hazard and accidental occurrences in industry, theory, accident cause analysis, accident occurrence prevention in industry, principle of safety management, industrial safety standards, management to control loss due to accidents, planning and design for safety, case study.

01210438          การออกแบบระบบการนำกลับมาใช้ใหม่                                                                                             3(3-0-6)

   (Recycling System Design)

                           หลักทางกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ แนวความคิดและเกณฑ์การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ข้อดีข้อเสียและประโยชน์ของการนำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา                                  

                           Principle of fluid mechanics and thermodynamics, concept and criteria of waste recycling, advantages - disadvantages and benefit of recycling, case study.

01210439          เครื่องมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ                                                    3(3-0-6)

   (Integrated Environmental Management Tool)  

                           ภาพรวมของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวคิดหลักทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องมือบูรณาการทางสิ่งแวดล้อม กลไกการพัฒนาที่สะอาด การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสะอาดและรอยเท้าทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์และการเลือกใช้เครื่องมือการบริหารจัดการทางสิ่งแวดล้อม

                           Overview of environmental management, main concept of environmental management, integration of environmental equipment, clean development mechanism, eco-design, clean technology and ecological footprints, relationship and the use of environmental management tools.

01210490          สหกิจศึกษา                                                                                                                                                        6

   (Co-operative Education)

                           การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

                                                          On the job training as a temporary employee in order to get experiences from                                     the assignment for environmental engineering.

01210495   การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                  1(0-3-2)     (Environmental Engineering Project Preparation)

                            การศึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจเอกสาร การทดสอบเบื้องต้น การนำเสนอข้อเสนอ โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                             Study on environmental engineering project, literature review, preliminary testing, presentation of environmental engineering project proposal.

01210496   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                         1-3

(Selected Topics in Environmental Engineering)

                             เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

                             Selected topics in environmental engineering at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

01210497   สัมมนา                                                                                                                                                                      1

(Seminar)

                                                    การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี

                             Presentation and discussion on current interesting topics in environmental engineering at the bachelor’s degree level.

01210498   ปัญหาพิเศษ                                                                                                                                                   1-3

(Special Problems)

                             การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

                             Study and research in environmental engineering at the bachelor’s degree level and compile into a written report.

01210499   โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 2(0-6-3)

(Environmental Engineering Project)

                                                     โครงงานที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                                                     Interesting projects in environmental engineering.