โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคอังกฤษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อโครงการ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคอังกฤษ)

1.2 ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

            ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Engineering in Environmental Engineering

1.3 ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็ม               วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

            ชื่อย่อ                วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

            ชื่อเต็ม               Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

            ชื่อย่อ                B.Eng. (Environmental Engineering)

1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.5 ความเป็นมา และ/หรือหลักการและเหตุผลของโครงการ

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่มีการใช้ในการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 หลักสูตรดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้รอบ พร้อมในการประกอบวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักสูตรดังกล่าวยังได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

            จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความต้องการวิศวกรที่มีความพร้อมในการสื่อสารด้วยภาษาสากล อาทิเช่นภาษาอังกฤษ ประกอบกับหนึ่งในความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากการสำรวจคือความต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงาน สถานการณ์ต่างๆข้างต้นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดงาน การเตรียมความพร้อมในการเข้าประกอบวิชาชีพเพื่อประชาคมอาเซียน และโอกาสในการมีความร่วมมือสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับสากล

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเสนอนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วมาเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ภาควิชาฯได้ทำการปรับปรุงแผนการสอนให้เอื้อต่อการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นเวลา 6 เดือนต่อเนื่องในภาคการศึกษาต้น ปีที่ 4 โดยเป็นสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับสากลและเปิดโอกาสให้มีการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริงในระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดความชำนาญในการบูรณาการทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรภายใต้การใช้ภาษาสากล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตและภาควิชาฯได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งเพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการวิจัยในระดับสากลอีกด้วย

1.6 วัตถุประสงค์ของโครงการ

            โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคอังกฤษ) เปิดสอนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1) เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

            2) เพื่อรองรับการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

            3) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรมีความชำนาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทำสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

1.7 กำหนดการเปิดสอน

            ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

1.8 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.9 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

            หลักการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาใช้คะแนน O-NET และ A-NET และสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ความรู้ ความตั้งใจ รวมกับคุณสมบัติอื่นๆจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

1.10 การจัดการเรียนการสอน

            1) ใช้หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร

            2) ใช้อาจารย์ผู้สอนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

            3) จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ร่วมกับการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงนอกสถานที่

            4) ใช้เวลาศึกษาในเวลาราชการ

1.11 ระยะเวลาการศึกษา

            ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

            สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ปีภาคการศึกษา

1.12 การลงทะเบียนเรียน

            ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.13 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

            1) เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

            2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)                                                              

           3) เกณฑ์อื่นๆ (ระบุ ) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.14 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (ระบุช่วงปีการศึกษา)

            จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

1.15 ข้อมูลการอนุมัติหลักสูตร

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว

1.16 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

            1.16.1 โครงสร้างหลักสูตร

                        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 4 ปี จัดการศึกษารวม 8 ภาคการศึกษา

            1.16.2 รายวิชาเรียน

                        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า         30         หน่วยกิต

                        1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  10                     หน่วยกิต

                        01200101          การคิดเชิงนวัตกรรม                                             1(1-0-2)

                                                (Innovative Thinking)

                        01204111          คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                                 3(2-3-6)

                                                (Computers and Programming)

                        และเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                        01999011          อาหารเพื่อมนุษยชาติ                                           3(3-0-6)

                                                (Food for Mankind)

                        01999012          สุขภาพเพื่อชีวิต                                                    3(3-0-6)

                                                (Health for Life)

                        01999213          สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต                                3(3-0-6)

                                                (Environment, Technology and Life)

                        1.2        กลุ่มวิชาภาษา                                          12                    หน่วยกิต

                        01999021          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                       3(3-0-6)

                                                (Thai Language for Communication)

                        01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                       9( - - )

                                              (English)

                        1.3        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                 3                      หน่วยกิต

                        เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    

                        01999041          เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี              3(3-0-6)

                                                (Economics for Better Living)

                        01999141          มนุษย์กับสังคม                                                    3(3-0-6)

                                                (Man and Society)

                        1.4        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                3         หน่วยกิต

                        เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

                        01999031          มรดกอารยธรรมโลก                                            3(3-0-6)

                                                (The Heritage of World Civilizations)

                        01999032          ไทยศึกษา                                                         3(3-0-6)

                                                (Thai Studies)

                        01999033          ศิลปะการดำเนินชีวิต                                              3(3-0-6)

                                                (Arts of Living)

                        1.5        กลุ่มวิชาพลศึกษา                         2                     หน่วยกิต

                        01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                     1,1(0-2-1)

                                                (Physical Education Activities)

                        2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า         112    หน่วยกิต              

                        2.1        วิชาแกน                                                 27                    หน่วยกิต

                        01208111          การเขียนแบบวิศวกรรม                                          3(2-3-6)

                                                (Engineering Drawing)

                        01213211          วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร                                        3(3-0-6)

                                                (Materials Science for Engineers)

                        01403114          ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป                                    1(0-3-2)

                                                (Laboratory in Fundamental of General Chemistry)

                        01403117          หลักมูลเคมีทั่วไป                                     3(3-0-6)

                                                (Fundamental of General Chemistry)

                        01417167          คณิตศาสตร์วิศวกรรม I                                          3(3-0-6)

                                                (Engineering Mathematics I)

                        01417168          คณิตศาสตร์วิศวกรรม II                                         3(3-0-6)

                                                (Engineering Mathematics II)

                        01417267          คณิตศาสตร์วิศวกรรม III                                        3(3-0-6)

                                                (Engineering Mathematics III)    

                        01420111          ฟิสิกส์ทั่วไป I                                                      3(3-0-6)

                                                (General Physics I)

                        01420112          ฟิสิกส์ทั่วไป II                                                     3(3-0-6)

                                                (General Physics II)

                        01420113          ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                     1(0-3-2)

                                                (Laboratory in Physics I)

                        01420114          ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                                               1(0-3-2)

                                                (Laboratory in Physics II)

                        2.2        วิชาเฉพาะบังคับ                                       76       หน่วยกิต

                        01203211          สำรวจ                                                                3(2-3-6)

                                                (Surveying)

                        01203212          การฝึกงานสำรวจ                                      1

                                                (Survey Camp)

                        01203221          กลศาสตร์ของวัสดุ I                                              3(3-0-6)

                                                (Mechanics of Materials I)

                        01203352          ปฐพีกลศาสตร์                                                     3(3-0-6)

                                                (Soil Mechanics)

                        01203353          ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                        1(0-3-2)

                                                (Soil Mechanics Laboratory)

                        01204112          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร              1(0-2-1)

                                                (Information Technology for Engineers)

                        01206221          ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร            3(3-0-6)

                                                (Applied Probability and Statistics for Engineers)

                        01208221          กลศาสตร์วิศวกรรม I                                             3(3-0-6)

                                                (Engineering Mechanics I)

                        01209211          กลศาสตร์ของของไหล                            3(3-0-6)

                                                (Fluid Mechanics)

                        01209312          ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล   1(0-3-2)

                                                (Laboratory of Fluid Mechanics)

                        01210211          เคมีของน้ำและน้ำเสีย                                            4(3-3-8)

                                                (Chemistry of Water and Wastewater)

                        01210212          จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย                                        3(2-3-6)

                                                (Microorganisms in Water and Wastewater)

                        01210213          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ          3(3-0-6)

                                               สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I

                                                (Unit Operations and Process for Environmental Engineering I)

                        01210214          คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6)

                                               (Applied Mathematics in Environmental Engineering)

                        01210311          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                     3(3-0-6)

                                               สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม II                                      

                                                (Unit Operations and Process for Environmental Engineering II)

                        01210312          การสุขาภิบาลอาคาร                                              3(3-0-6)

                                                (Building Sanitation)

                        01210313          การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ         3(2-3-6)

                                                (Design of Sewerage and Pumping System)         

                        01210314          ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                3(1-6-5)

                                                (Environmental Engineering Laboratory)

                        01210321          มลพิษทางอากาศและการควบคุม                             3(3-0-6)

                                                (Air Pollution and Control)

                        01210322          วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                             3(3-0-6)

                                                (Solid Waste Engineering)

                        01210331          การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6)

                                                (Environmental System Management)

                        01210333          การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์                 3(2-3-6)

                                                ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Computer Application and Software

                                                in Environmental Engineering)

                        01210399          การฝึกงาน                                                         1

                                                (Internship)

                        01210411          การออกแบบทางวิศวกรรมประปา                             3(2-3-6)

                                                (Water Supply Engineering Design)

                        01210412          การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย                             3(2-3-6)

                                                (Wastewater Engineering Design)

                        01210413          การออกแบบระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(2-3-6)

                                                (Design of Environmental Engineering System)

                        01210421          วิศวกรรมของเสียอันตราย                                       3(2-3-6)

                                                (Hazardous Waste Engineering)

                        01210495          การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   1(0-3-2)

                                                (Environmental Engineering Project Preparation)

                        01210497          สัมมนา                                                              1

                                                (Seminar)

                        01210499          โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                  2(0-6-3)

                                                (Environmental Engineering Project)

                        2.3        วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า                   9         หน่วยกิต

                        01200311          ทักษะการสื่อสารสำหรับวิศวกร                               3(3-0-6)

                                                (Communication Skills in Engineering I)

                        01202451          วิศวกรรมชีวกระบวนการ                                         3(3-0-6)

                                                (Bioprocess Engineering)

                        01203222          การวิเคราะห์โครงสร้าง I                                         3(3-0-6)

                                                (Structural Analysis I)

                        01203223          กลศาสตร์ของวัสดุ II                                             3(3-0-6)

                                                (Mechanics of Materials II)

                        01203323          การวิเคราะห์โครงสร้าง II                                       3(3-0-6)

                                                (Structural Analysis II)

                        01203331          การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                              4(3-3-6)

                                                (Reinforced Concrete Design)

                        01203332          คอนกรีตเทคโนโลยี                                              2(1-3-4)

                                                (Concrete Technology)

                        01203333          การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก              3(3-0-6)

                                                (Design of Timber and Steel Structures)

                        01203354          การออกแบบฐานราก                                             3(3-0-6)

                                                (Foundation Design)

                        01203361          วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ                              3(3-0-6)

                                                (Construction Engineering and Management)

                        01203456          วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม                                      3(3-0-6)

                                                (Geo-environmental Engineering)

                        01203471          วิศวกรรมการทาง                                      3(3-0-6)

                                                (Highway Engineering)

                        01205201          วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                                          3(3-0-6)

                                                (Introduction to Electrical Engineering)

                        01209241          หลักอุทกวิทยา                                                    3(3-0-6)

                                                (Principle of Hydrology)

                        01209321          การไหลในทางน้ำเปิด                                            3(3-0-6)

                                                (Flow in Open Channel)

                        01209423          วิศวกรรมชลศาสตร์                                               3(3-0-6)

                                                (Hydraulic Engineering)

                        01209446          น้ำใต้ดิน                                                             3(3-0-6)

                                                (Groundwater)

                        01210332          ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิศวกร                            3(3-0-6)

                                                (Intellectual Property for Engineer)

                        01210414          การบำบัดน้ำเสียแบบกระจายแบบกลุ่มและติดกับที่       3(3-0-6)

                                                (Decentralized and Onsite Wastewater Treatment)

                        01210422          มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย                      3(3-0-6)

                                                (Industrial Pollution and Safety)

                        01210423          การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน                 3(3-0-6)

                                                (Noise and Vibration Control)

                        01210431          การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                             3(3-0-6)

                                                (Environmental Impact Assessment)

                        01210432          การจัดการคุณภาพน้ำ                                            3(3-0-6)

                                                (Water Quality Management)

                        01210433          วิศวกรรมนิเวศวิทยา                                              3(3-0-6)

                                                (Ecological Engineering)

                        01210434          การป้องกันมลพิษ                                     3(3-0-6)

                                                (Pollution Prevention)

                        01210435          การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน                                        3(3-0-6)

                                                (Soil and Groundwater Remediation)

                        01210436          วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม                                   3(3-0-6)

                                                (Environmental Health Engineering)                                                                    

                       01210437          การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                   3(3-0-6)

                                                (Industrial Safety Management)

                        01210438          การออกแบบระบบการนำกลับมาใช้ใหม่                     3 (3-0-6)

                                                (Recycling System Design)

                        01210439          เครื่องมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

                                                (Integrated Environmental Management Tool)

                        01210490          สหกิจศึกษา                                                        6

                                                (Co-operative Education)

                        01210496          เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             1-3

                                                (Selected Topics in Environmental Engineering)

                        01210498          ปัญหาพิเศษ                                                       1-3

                                                (Special Problems)

                        01218211          การสำรวจเพื่อการทำแผนที่                        3(2-3-6)

                                                (Surveying for Mapping)

                        01218213          การสำรวจเส้นทาง                                    3(2-3-6)

                                                (Route Surveying)

                        01218321          การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ I                      3(2-3-6)

                                                (Photogrammetry I)

                        3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า         6         หน่วยกิต

            1.16.3 ตัวอย่างแผนการศึกษา

            โครงการพิเศษนี้จัดแผนการศึกษาแบบมีโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01200101          การคิดเชิงนวัตกรรม                                                                                  1(1-0-2)

01204111          คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม                                                                     3(2-3-6)

01417167          คณิตศาสตร์วิศวกรรม I                                                                              3(3-0-6)

01420111          ฟิสิกส์ทั่วไป I                                                                                          3(3-0-6)

01420113          ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                                                         1(0-3-2)

01999021          ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                           3(3-0-6)

01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                           3(- - )

                        วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                           3( - - )

                                                                                                รวม                              20( - - )

                                                                                                                                                                                                                                                จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01208111          การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                              3(2-3-6)

01403114          ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป                                                            1(0-3-2)

01403117          หลักมูลเคมีทั่วไป                                                                                     3(3-0-6)

01417168          คณิตศาสตร์วิศวกรรม II                                                                             3(3-0-6)

01420112          ฟิสิกส์ทั่วไป II                                                                                         3(3-0-6)

01420114          ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                                                                                   1(0-3-2)

01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                                         1(0-2-1)

01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                           3(- - )

                        วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                           3( - - )

                                                                                                รวม                              21( - - )

                                                                                                                                                                                                                                                                        จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01203211          การสำรวจ                                                                                               3(2-3-6)

01203221          กลศาสตร์ของวัสดุ I                                                                                  3(3-0-6)

01204112          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิศวกร                                                  1(0-2-1)

01208221          กลศาสตร์วิศวกรรม I                                                                                 3(3-0-6)

01210211          เคมีของน้ำและน้ำเสีย                                                                                4(3-3-8)

01417267          คณิตศาสตร์วิศวกรรม III                                                                            3(3-0-6)

01175xxx           กิจกรรมพลศึกษา                                                                         1(0-2-1)

01355xxx           ภาษาอังกฤษ                                                                                           3( - - )

                                                                                                รวม                              21( - - )

                                                                                                                        จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01203212          การฝึกงานสำรวจ                                                                          1

01206221          ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร                                     3(3-0-6)

01209211          กลศาสตร์ของของไหล                                                                              3(3-0-6)

01210212          จุลินทรีย์ในน้ำและน้ำเสีย                                                                            3(2-3-6)

01210213          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                                          3(3-0-6)

                                    สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I

01210214          คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                              3(3-0-6)

01213211          วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร                                                                            3(3-0-6)

                        วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                           3( - - )

                                                                                                รวม                              22( - - )

                                                                                                                                               


                                                                                                                      จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01203352          ปฐพีกลศาสตร์                                                                                         3(3-0-6)

01203353          ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                                            1(0-3-2)

01209312          ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล                                       1(0-3-2)

01210311          ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและกระบวนการ                                                          3(3-0-6)

                                    สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม II

01210312          การสุขาภิบาลอาคาร                                                                                  3(3-0-6)

01210313          การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ                                             3(2-3-6)

01210321          มลพิษทางอากาศและการควบคุม                                                                 3(3-0-6)

01210333          การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์                                                     3(2-3-6)

                                    ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                                                                                    รวม                              20(16-12-40)

                                                                                                                                                                                                                                                                      จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01210314          ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                    3(1-6-5)

01210322          วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                                                                 3(3-0-6)

01210331          การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม                                                            3(3-0-6)

01210411          การออกแบบทางวิศวกรรมประปา                                                                 3(2-3-6)

01210412          การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย                                                                 3(2-3-6)

01210413          การออกแบบระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                     3(3-0-6)

01210421          วิศวกรรมของเสียอันตราย                                                                           3(2-3-6)

01210495          การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                       1(0-3-2)

                                                                                    รวม                              22(16-18-43)

                                                                                                                                                                                                                                                                      จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01210490          สหกิจศึกษา                                                                                            6

                                    ณ ต่างประเทศ

                                                                                                รวม                              6

                                                                                                                        จำนวนหน่วยกิต

            ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                                      (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

01210399          การฝึกงาน                                                                                              1

01210497          สัมมนา                                                                                                   1

01210499          โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                      2(0-6-3)

                                    วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                3( - - )

                                    วิชาเฉพาะเลือก                                                                            3( - - )

                                    วิชาเลือกเสรี                                                                                6( - - )                                                                                               รวม                              16( - - )

            1.17 แผนการรับนิสิตของโครงการ (จัดทำเป็นแผน 5 ปี)

            ตารางที่ 1 เป้าหมายจำนวนนิสิตรับเข้าใหม่ จำนวนนิสิตทั้งหมด และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของโครงการวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2561

            หน่วย : คน

รายการ

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

2561

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. นิสิตรับเข้าใหม่

20

-

20

-

20

-

20

-

20

-

2. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

20

20

40

40

60

60

80

80

80

80

3. ผู้สำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

20

-

40

            1.18 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                        1) สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาย ชุมชนและประเทศ

                        2) สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถความสามารถด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2: ข้อมูลความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

2.1 การบริหารโครงการ

บริหารโครงการโดยโครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.2 ระเบียบเฉพาะของโครงการ

            ไม่มี

           

2.3 ความพร้อมด้านอาจารย์

            2.3.1 อาจารย์ประจำโครงการ

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน. ปีที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับ

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน

หลักสูตร

ปรับปรุง

1

นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

- M.Eng. (Industrial Engineering)

Texas Tech University, USA, 2533

- M.Sc. (Environmental Engineering)

University of Southern California, USA., 2543

3101400584756

งานแต่งเรียบเรียง

1. ระบบบำบัดมลพิษน้ำ, 2554

2. มลพิษทางอากาศและการควบคุม, 2553

งานวิจัย

1. การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการเจือจางน้ำยาด่าง,

2554

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณและออกแบบระบบถุงกรองระบบดูดซับและอุปกรณ์ช่วยระบายมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่, 2554

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบและประเมินราคาสำหรับไซโคลนเวทสครับเบอร์และเตาเผาก๊าซและไอ, 2553

210321

210495

210499

01210321

01210437

01210495

01210496

01210498

01210499

2

นางสาวพัชราพร อิทธิสุขนันท์

อาจารย์

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

- D.Eng. (Environmental Engineering)

Saga University, Japan, 2551

3209800074115

งานแต่งเรียบเรียง

การออกแบบระบบท่อระบายน้ำเสียและการสูบน้ำ, 2554

งานวิจัย

1. Development of Mathematical Models for Flood Routing in the upper Ping River Basin, 2555

2. Evaluation of Environmental Burdens of Energy Consumption and Water Uses in Hotel, 2554

3. The red tide situation in the coastal area of Chonburi Province, Thailand, 2553

210313

210495

210499

01210313

01210333

01210495

01210496

01210498

01210499

3

นายมงคล ดำรงค์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วศ.. (วิศวกรรมสุขาภิบาล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

- วศ.. (วิศวกรรมสุขาภิบาล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

- Dr.Ing. (Environmental Engineering)

Institute National des Sciences Appliqués de Toulouse, France, 2527

3102001995532

งานแต่งเรียบเรียง

ระบบบำบัดมลพิษน้ำ, 2554

งานวิจัย

1. การลดไนโตรเจนด้วยกระบวนการไนตริฟิเคชันบางส่วนโดยใช้การควบคุม ออกซิเจน, 2554

2. การศึกษาการบำบัดน้ำเสียจาก

โรงงานผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังด้วยกระบวนการหมักไร้อากาศ, 2554

3. การศึกษาเพื่อนำไขมันปลาจากระบบบำบัดน้ำเสียไปผลิตไบโอดีเซลล์ด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน, 2553

210311

210413

210422

210495

210499

01210311

01210413

01210422

01210495

01210496

01210498

01210499

4

นายมณฑล ฐานุตตมวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วศ.. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

- M.Eng. (Urban Engineering)

The University of Tokyo, Japan, 2543

- Ph.D. (Urban Engineering)

The University of Tokyo, Japan, 2546

3110101774951

งานแต่งเรียบเรียง

ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, 2552

งานวิจัย 

1. เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 2554

2. การพัฒนาปูนซีเมนต์จากขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์, 2554

3. การใช้ประโยชน์ปูนซีเมนต์จากขยะอุตสาหกรรมโดยผลิตเป็นคอนกรีตพรุน, 2555

4. Effects of Music on Microbial

Substrate Utilization of Aerobic Bacteria from Municipal Wastewater Treatment Plant Part I : Analytical Methods and Statistical Analysis, 2553

5. Effects of Music on Microbial   Substrate Utilization of Aerobic Bacteria from Municipal Wastewater Treatment Plant Part II : Comparative effects on Musical Characteristics, 2553

210213

210495

210499

01210213

01210495

01210496

01210498

01210499

5

นางอัจฉรา ดวงเดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2523

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

5100699027004

งานแต่งเรียบเรียง

1. ระบบบำบัดมลพิษน้ำ, 2554

2. เคมีของน้ำและน้ำเสีย, 2553

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2553

งานวิจัย

1. อิทธิพลของรูปแบบปริมาณน้ำฝนตกคาดการณ์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารมลพิษในน้ำใต้ดิน

บริเวณเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใช้แบบจำลอง Visual  

MODFLOW Premium 2009, 2554

2. การดูดซับฟลูออไรด์โดยใช้ดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยเถ้าแกลบดำ, 2550

3. การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียจากขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียข้างต้นของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง, 2555

210211

210431

210495

210499

01210211

01210431

01210495

01210496

01210498

01210499

                       


                        อาจารย์ประจำ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน. ปีที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับ

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน

หลักสูตร

ปรับปรุง

1

นางจีมา ศรลัมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

- M.Eng. (Environmental Engineering ) Asian Institute of Technology, 2540

- Ph.D. (Environmental Engineering in Civil Engineering)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA., 2546

3102000741561

งานแต่งเรียบเรียง

การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม, 2554

งานวิจัย

1. การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสาร : การเปรียบเทียบการประเมินตามความน่าจะเป็นและการประมาณค่าแบบจุด, 2553

2. การเปรียบเทียบอัตราการปลดปล่อยสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตอย่างช้า ๆ จากวัสดุอินทรีย์เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง, 2550

3. การสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำโขง (อีสาน) ชี มูล, 2554

4. การประมาณปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตกรุงเทพมหานคร, 2553

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม และCorporate Social Responsibility, 2552

210331

210435

210495

210499

01210331

01210435

01210495

01210496

01210498

01210499

2

นายฉัตรดนัย จิระเดชะ

รองศาสตราจารย์

- วศ.. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534

- M.Eng. (Environmental Engineering)

University of New Haven, West Haven, CT, USA., 2536

- Ph.D. (Environmental Engineering)

Illinois Institute of Technology, USA., 2541

3100500337091

งานแต่งเรียบเรียง

1. การยกระดับความปลอดภัยโรงงาน, 2554

2. การฝึกอบรมการออกแบบและตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ, 2552

3. การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

ป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมชุมชนประเภทแกะล้างวัตถุดิบสัตว์น้ำ, 2550

งานวิจัย

1. การศึกษาการระบายมลพิษในพื้นที่ลุ่ม

น้ำน้อย เพื่อกำหนดแนวการจัดการระบา

น้ำจากภาคอุตสาหกรรม, 2554

2. การยกระดับความปลอดภัยโรงงาน, 2554

3. การเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน   ยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี, 2554

4. เพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการของเสียภายในโรงงาอุตสาหกรรมอาหารจากพืช, 2554-ปัจจุบัน

5. การศึกษาออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง, 2553-2554

6. โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ(Carrying Capacity)แม่น้ำบางประกงแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี, 2550-2551

210214

210413

210432

210495

210499

01210214

01210413

01210432
01210495

01210496

01210498

01210499

3

นายชาติ เจียมไชยศรี

รองศาสตราจารย์

- วศ.. (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

- M.Eng. (Environmental Engineering)

Asian Institute of Technology, 2533

- D.Eng. (Environmental Engineering)

University of Tokyo, Japan, 2536

3100602336574

  

งานแต่งเรียบเรียง

1. Bioreactor landfill technology in municipal solid waste treatment: An Overview, 2554

2. ศักยภาพและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสีย, 2554

งานวิจัย

1. โคลีฟอร์มแบคทีเรียและการดื้อยาปฏิชีวนะของอีโคไลในน้ำทิ้งผ่านการบำบัด, 2554

2. การกำจัดสีของน้ำเข้มข้นจากเยื่อกรอง

ออสมิสผันกลับ ณ ระบบการบำบัดน้ำเสียฟอกย้อมกลับมาใช้ใหม่โดยใช้กระบวนการ

โอโซนเนชัน และโฟโตออกซิเดชัน, 2554

3. โคลีฟอร์มแบคทีเรียและการดื้อยาปฏิชีวนะของอีโคไลน้ำทิ้งผ่านการบำบัด, 2554

4. Removal of pollutants and  

reduction of bio-toxicity in a full    

scale chemical coagulation and

reverse osmosis leachate                   treatment system, 2554      

210322

210411

210495

210499

01210322

01210411

01210495

01210496

01210498

01210499

4

นางสาวนฤมล วงศ์ธนาสุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

- M.Eng. (Civil Engineering)

Saga University, Japan, 2543

- D.Eng. (Environmental Engineering)

Saga University, Japan, 2547

3100400073271

งานแต่งเรียบเรียง

การป้องกันมลพิษ, 2552

งานวิจัย

1. Long-term Changes in Characteristics of Suspended Solids in the Ariake Sea, 2553

2. Long-term Changes in Water Environment in the Estuary of the Chikugo River, 2555

3. Water Quality Management in Lowland Area, 2552-2554

4. Environmental Impact Analysis of TV Cabinet Production Using Life Cycle Assessment, 2552

5. Production of Bioelectricity from Artificial Wastewater Using Microbial Fuel Cell, 2552

210214

210434

210495

210499

01210214

01210333

01210434

01210495

01210496

01210498

01210499

5

นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ

อาจารย์

- วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

- D.Tech.Sc. (Toxicology, Technology and Management)

Asian Institute of Technology, 2546

3101400237509

งานแต่งเรียบเรียง

1. ระบบบำบัดมลพิษน้ำ, 2554

2. การป้องกันมลพิษ, 2553

งานวิจัย

1. การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย‎

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร‎, 2554-2556

2. การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล, 2553-2554

3. การศึกษาระบบการลดมลพิษกักเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ, 2551-2553

4. การศึกษาจุลินทรีย์ย่อยสลายในดิน, 2551-2552

5. การศึกษาภาวะที่เหมาะสมของ

แบคทีเรียต่อการบำบัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว, 2550-2551

210312

210495

210499

01210312

01210332

01210422

01210438

01210439

01210495

01210496

01210498

01210499

6

นายพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

- M.Sc. (Environmental Science and

Engineering)

Colorado School of Mines, USA, 2542

- Ph.D.(Environmental Science and     Engineering)

Colorado School of Mines, USA, 2546

3809900003001

งานแต่งเรียบเรียง

การบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กและบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2554

งานวิจัย

1. Effects of Oxytetracycline on Anammox Activity Journal of Environmental Science and Health part A, 2553

2. Nitrogen Removal Efficiencies for Two Biological Nutrient Removal (BNR) Plants in Thailand; Molasses as an External Carbon Source for Enriched Dinitrifying Culture in a BNR Process, 2553

3. Biological Reduction of Nitrogen in Wastewater by Anammox Process: a Review, 2554

4. Nitrogen removal of Anammox   Culture under Different Enrichment Conditions, 2553

210495

210496

210499

01210413

01210414

01210399

01210490

01210495

01210496

01210498

01210499

7

นางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

รองศาสตราจารย์

- วท.. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524

- M. App. Sc. (Food Technology)

University of New South Wales, Australia, 2528

3110101013811

งานแต่งเรียบเรียง

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย, 2553

งานวิจัย

1. การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง, 2554

2. การอ๊อกซิเดชั่นของสารอินทรีย์ย่อยสลายยากด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี, 2553

3. คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์, 2552-2555

4. การเก็บกักโลหะหนักในจีโอโพลีเมอร์, 2550

5. Utilization of UASB Effluent for Hydrogen Sulfide removal by Biotrickling filter, 2553

210212

210495

210499

01210212

01210495

01210496

01210498

01210499

8

นายวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

รองศาสตราจารย์

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514

- M.Eng. (Environmental Engineering) Asian Institute of Technology, 2518

- D.Eng. (Environmental Engineering) Asian Institute of Technology, 2522

3119900021171

งานแต่งเรียบเรียง

การสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อม, 2552

งานวิจัย

1. Development of Sediment Transport Model and Its Application to Songkhla Lake Basin, 2553

2. Anaerobic Mesophilic and Thermophilic Treatment of

Concentrated Latex Processing

Wastewater in Two-Stage Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB), 2553

3. Anaerobic Treatment of Concentrated Latex Processing Wastewater in Two-Stage Upflow Anaerobic Sludge Blanket, 2553

4. Study on Sediment Transport in Songkhla Lake, 2551

5. Formulation of Water Quality Management Model under

Fluctuating Flow Condition, 2550

210412

210413

210495

210499

01210333

01210412

01210413

01210495

01210496

01210498

01210499

9

นางวิไล เจียมไชยศรี

รองศาสตราจารย์

- วท.. (เทคนิคการแพทย์)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530

- M.Sc. (Water and Wastewater Engineering)

Asian Institute of Technology, 2536

- D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management)

Asian Institute of Technology, 2543

3309900386312

งานแต่งเรียบเรียง

วิศวกรรมนิเวศวิทยา, 2553

งานวิจัย

1. การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง, 2554

2. การผลิตเมทานอลจากก๊าซมีเทนโดยเชื้อเมทาโนโทรฟที่ถูกตรึงในแคลเซียมอัลจิเนต, 2554

3. อัตรามีเทนออกซิเดชันในชั้นตะกอน

ลอยและอัตราการแพร่ระบายมีเทนจาก

ระบบบ่อปรับเสถียร, 2554

210314

210433

210495

210499

01210314

01210433

01210436

01210495

01210496

01210498

01210499

10

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ

อาจารย์

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

- Ph.D. (Biological Engineering)

University of Guelph, Canada, 2547

3710500168022

งานแต่งเรียบเรียง

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม:

การควบคุมเสียงรบกวนและสั่นสะเทือน,           2554

งานวิจัย

1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CALINE 4 เพื่อการประเมินการแพร่กระจายของ

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายกลุ่มBTEX

บริเวณแยกสะพานควาย, 2554

2. การประเมินธาตุอาหารที่ปล่อยจากลุ่ม

น้ำอู่ตะเภาลงสู่ทะเลสาบสงขลาด้วย

ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศและแบบจำลอง สาธารณสิทธิ SWAT 2000/GIS, 2552

3. การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียจาก

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์โดยกระบวนการ

เฟนตันออกซิเดชัน, 2550

4. การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัด     กากตะกอนจากระบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยกระบวนการหมักทำปุ๋ย, 2550

210314

210421

210423

210495

210499

01210314

01210333

01210421

01210423

01210495

01210496

01210498

01210499

11

นางสาวสุชีลา พลเรือง

อาจารย์

- Diplom Ingenieur (Mechanical Engineering (Chemical Process Engineering)), RWTH Aachen University, Germany, 2553

3449900169124

 

210311

210495

210499

01210213

01210311

01210421

01210422

01210495

01210496

01210498

01210499

12

นายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์

รองศาสตราจารย์

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2516

- M.Eng. (Environmental Engineering)

Asian Institute of Technology, 2519

4100600015868

งานแต่งเรียบเรียง

เทคโนโลยีน้ำเสีย, 2551

งานวิจัย

1. การจัดสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการเฟรตันและกระบวนการสร้างตะกอน ในน้ำเสียจากโรงงาน

ฟอกย้อม, 2551-2553

2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียราชพฤกษ์, 2549

3. การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง, 2553

4. การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการรีดเสื้อโปโลสีเหลือง, 2551

210312

210495

210499

01210312

01210495

01210496

01210497

01210498

01210499

13

นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- วท.. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

- M.Sc. (Environmental Science and

Engineering)

University of Texas at Arlington, USA., 2541

- Ph.D. (Environmental Science and

Management)

University of California Santa Barbara, USA, 2546

3100800767156

งานแต่งเรียบเรียง

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน, 2551

2. การจัดการสารพิษและสาร

อันตราย, 2553

งานวิจัย

1. Distribution Coefficient and Adsorption–desorption Rates of di Water, 2551

2. Dispersion and EcologicalRisk

Assessment of Di (2- Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) Thailand, 2553

210211

210421

210495

210499

01210211

0210333

01210421

01210495

01210496

01210498

01210499

           

                       

            2.3.2 จำนวน สัดส่วนคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ประเภท

คุณวุฒิ

ตรี : โท : เอก

ตำแหน่งทางวิชาการ

อ. : ผศ. : รศ. : ศ.

อาจารย์ประจำหลักสูตร (5 คน)

0 : 2 : 3

1 : 3 : 2

อาจารย์สนับสนุน (13 คน)

0 : 3 : 10

3 : 3 : 7

อาจารย์พิเศษ

ไม่มี

ไม่มี

2.4 ภาระงานปัจจุบันของอาจารย์

           

            2.4.1 จำนวนนิสิตทั้งหมดของ ภาควิชา

ตารางที่ จำนวนนิสิตทั้งหมดของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556

                                                                                                                                    หน่วย : คน

หลักสูตร/สาขาวิชา

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวมทั้งสิ้น

 

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

หลักสูตรภาษาไทย

1.

2.

3.

4.

                       

รวม (1)

                       

หลักสูตรนานาชาติ

1.

-

-

-

-

31

31

-

-

-

-

31

31

รวม (2)

                       

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

                       
                           

            2.4.2 การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์

            2.4.3 จำนวนนิสิตในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของอาจารย์

ตารางที่

                                                                                                                                    หน่วย : คน

รายชื่ออาจารย์

วิทยานิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รวมทั้งสิ้น

ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

ปธ.

เอก/รอง

รวม

ปธ.

เอก/รอง

รวม

ปธ.

เอก/รอง

รวม

ปธ.

เอก/รอง

รวม

ปธ.

เอก/รอง

รวม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(5 คน)

                             

1. ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. อ.ดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย

-

2

2

-

1

1

-

-

-

1

1

2

2

3

5

3. ผศ.ดร.มงคล ดำรงค์ศรี

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

4. ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์

1

1

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

1

3

5. ผศ. อัจฉรา ดวงเดือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม (1)

                             

อาจารย์ประจำ (13 คน)

           

-

-

-

           

1. ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์

3

1

4

1

-

1

-

-

-

-

2

2

4

3

7

2. รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

2

3. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี

6

3

8

2

-

2

-

-

-

1

2

3

9

5

13

4. ผศ.ดร. นฤมล วงศ์ธนาสุนทร

-

3

3

1

-

1

-

-

-

1

1

2

2

4

7

5. อ.ดร. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ

3

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

6. ผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์

2

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

3

5

-

5

7. รศ. ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

2

-

2

3

1

4

-

-

-

2

1

3

7

2

9

8. รศ.ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์

1

1

2

1

1

2

-

-

-

2

1

3

4

3

7

9. รศ.ดร. วิไล เจียมไชยศรี

3

6

9

0

2

2

-

-

-

2

1

3

5

9

14

10. อ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

3

2

5

1

-

1

-

-

-

3

4

7

7

6

13

11. อ.สุชีลา พลเรือง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์

1

3

4

-

-

-

-

-

-

1

-

1

4

3

7

13. รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

1

5

6

2

-

2

-

-

-

2

5

-

5

10

15

รวม (2)

                             

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

                             

ที่มา: www.grad.ku.ac.th

ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556       

 

2.5 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ระบุรายละเอียด)

ตารางที่

รายการ

ห้อง

(ระบุเลขห้อง)

พื้นที่

(ตร.ม.)

ความจุ

(คน)

อุปกรณ์การเรียนและการสอนอื่นๆ

อาคาร 11

       

1. ห้องบรรยาย

11211

11311

     

2. ห้องปฏิบัติการ

11xxx

     

3. ห้องประชุมสัมมนา

11301

     

4. ห้องพักนักศึกษา

112xx

     

5. ห้องอาหาร

       

อาคาร 14

       

1. ห้องบรรยาย

1003

     
 

1006

     

2. ห้องปฏิบัติการ

1002

     
 

1015

     

3. ห้องประชุมสัมมนา

1007

     

อาคาร 8

       

1. ห้องปฏิบัติการ

83xx

     

 

2.6 ผลกระทบต่อการเรียนการสอน

            ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้สำหรับการเรียนในโครงการพิเศษดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้เนื่องจากโครงการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) เน้นรับนิสิตคุณภาพจำนวนจำกัด (20 คน) ประกอบกับจำนวนรับนิสิตในระดับปริญญาตรีในปัจจุบันมรจำนวนไม่มาก (40 คน) จึงไม่มีผลต่อภาระการสอนของคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

2.7 เอกสารแสดงความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

            -

ส่วนที่ 3: ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการ

            3.1.1 รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรของนิสิต

ตารางที่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรของนิสิต

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

(คน/8 ภาคการศึกษา)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

60,700/คน

485,600

           

3.1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

ปีที่

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

รวม

1

60,700

60,700

-

121,400

2

60,700

60,700

-

121,400

3

60,700

60,700

-

121,400

4

60,700

60,700

-

121,400

รวม

485,600

3.2 การวิเคราะห์งบการเงินของโครงการ

            3.2.1 ประมาณการรายรับของโครงการ

โครงการ IUP ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) เป็นผู้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยมีรายได้เฉพาะจากการรับนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมดังแสดงในตารางที่

ตารางที่ รายได้เข้าโครงการ IUP จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ)

หน่วย : บาท

รายการ

อัตรา

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

(20 คน)

2558

(40 คน)

2559

(60 คน)

2560

(80 คน)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

60,700/เทอม

2,428,000

4,856,000

7,284,000

9,712,000

รายรับรวม

 

2,428,000

4,856,000

7,284,000

9,712,000

ทั้งนี้จากระเบียบของมหาวิทยาลัยและระเบียบของโครงการ IUP รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 60700 บาทต่อคนต่อเทอมมีการแบ่งดังนี้

1) ค่าบำรุงการศึกษา 30000 บาทแบ่งเป็นคณะ 10000 บาท, ภาควิชา 10000 บาทและ IUP 10000 บาท

2) หน่วยกิตเหมาจ่าย 26000 บาท หัก 1000 บาท เข้ามหาวิทยาลัย วิชาในภาคแบ่งให้ภาค 90%

3) แบ่งเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง 4700 บาท

4) รายได้ IUP เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วแบ่งให้คณะ 15% ภาควิชา 35 % (ตามจำนวนนิสิต)

ตารางที่ สรุปรายได้ที่เข้าโครงการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ)

หน่วย : บาท

รายการ

อัตรา

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

(20 คน)

2558

(40 คน)

2559

(60 คน)

2560

(80 คน)

1. ค่าบำรุงการศึกษา

1000/คน/เทอม

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2. รายได้สุทธิ IUP หลังหักค่าใช้จ่าย*

แบ่งภาคฯ 35% ตามสัดส่วนนิสิต

60,533

116,369

168,036

215,983

3. รายได้จากการจัดสรรค่าหน่วยกิต**

บรรยาย 1500 บ/ชม ปฏิบัติการ 2000 บ/ชม

-

297,000

1,341,000

1,665,000

รายรับรวม

 

460,533

1,213,369

2,709,036

3,480,983

หมายเหตุ             * ประมาณการจากรายได้สุทธิ IUP และจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนโครงการ IUP ปีการศึกษา 2556 รวมการจำนวนนิสิตคาดการณ์ในโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                          ** คำนวณตามประกาศ IUP คือคิด 90% ของอัตราหน่วยกิตบรรยายและปฏิบัติการ ลบค่าใช้จ่ายเข้ามหาวิทยาลัย

           

            3.2.2 ประมาณการรายจ่ายของโครงการ

ตารางที่

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย

อัตรา

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

(20 คน)

2558

(40 คน)

2559

(60 คน)

2560

(80 คน)

1. ค่าตอบแทน

         

   1.1 ค่าสอน

 

-

410,000

1,610,000

2,010,000

   1.2 ค่าตอบแทนล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง

288,000/ปี

288,000

288,000

288,000

288,000

   1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร

2,000/คน

 

100,000

100,000

100,000

   1.4 ค่าตอบแทนออกข้อสอบ

3,000

 

15,000

15,000

15,000

   1.5 ค่าตอบแทนตรวจข้อสอบ

30

 

20,000

20,000

20,000

   1.6 ค่าตอบแทนค่าคุมสอบ

100

 

20,000

30,000

30,000

   1.7 ค่าตอบแทนสอบสัมภาษณ์

100

 

10,000

10,000

10,000

ค่าใช้จ่ายรวม

 

288,000

863000

2073000

2473000

           

            3.2.4 เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายจ่ายโครงการ

ตารางที่ เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายจ่ายหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ)

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

(20 คน)

2558

(40 คน)

2559

(60 คน)

2560

(80 คน)

1. ประมาณการรายรับ

460,533

1,213,369

2,709,036

3,480,983

2. ประมาณการรายจ่าย

288,000

863000

2073000

2473000

รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย

172533

350369

636036

1007983

3.3 จุดคุ้มทุนของโครงการ :

ตารางที่

หน่วย : บาท

รายการ

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

(20 คน)

2558

(40 คน)

2559

(60 คน)

2560

(80 คน)

1. ประมาณการรายจ่าย

288,000

431500

691000

618250

2. รายได้ของโครงการ ต่อคน

23026.65

30334.225

45150.6

43512.288

3. เป้าหมายจำนวนนิสิต/ปี

20

20

20

20

จุดคุ้มทุนต่อรุ่น (คน)

12.5

14.2

15.3

14.2

จุดคุ้มทุน เฉลี่ย (คน/รุ่น)

     

15

3.4 การจัดสรรผลประโยชน์

ตารางที่

หน่วย : บาท

หน่วยงาน/รายการ

อัตราจัดสรร

ปีการศึกษา พ.ศ.

2557

(20 คน)

2558

(40 คน)

2559

(60 คน)

2560

(80 คน)

           
           
           

รวมทั้งสิ้น

         

หมายเหตุ นอกจากการจัดสรรผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยแล้ว โครงการมีการจัดสรรผลประโยชน์ทางการเงินให้คณะ ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นอย่างไร คิดเป็นเงินเท่าใด

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ก. ระเบียบเฉพาะของโครงการ

ข. เอกสาร / ข้อมูลประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)