ประกาศห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
นิสิตคนใดที่ต้องการใช้เครื่อง Spectrofluorometer ให้ติดต่อลงชื่อ ที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.58 จนถึงวันที่ 13 ก.พ.58 เพื่อเข้ารับการ สอนใช้เครื่อง
**จะนัดวันสอนใช้เครื่องอีกครั้ง หลังจากรวบรวมจำนวนนิสิตได้แล้ว **