ด้วยทางภาควิชาฯมีระเบียบเกี่ยวกับการคืนอุปกรณ์/เครื่องแก้ว รวมทั้งการกำจัดตัวอย่างที่นิสิตนำเข้ามาเก็บในตู้เย็นเพื่อทำการทดลองประกอบวิทยานิพนธ์ เช่น

น้ำเสีย ตะกอนดิน และอื่นๆ โดยหลังจากนิสิตทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์(Defend)เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทุกคนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเพื่อทำการคืนอุปกรณ์/เครื่องแก้ว รวมทั้งกำจัดตัวอย่างทุกชนิดที่นำเข้ามาระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ให้เรียบร้อย และต้องนำแบบฟอร์มการคืนอุปกรณ์/เครื่องแก้ว(ใบเหลือง) ที่มีการลงนามในทุกส่วนเรียบร้อยแล้วมายื่นกับภาควิชาฯพร้อมใบรับรองวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบการขอจบการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย(ตามที่ระบุใน วพ.02) เพื่อประกอบการพิจารณาลงนามของหัวหน้า

ภาควิชาฯ ในการขอจบการศึกษา และ ถ้านิสิตไม่นำเอกสารการคืนอุปกรณ์/เครื่องแก้ว(ใบเหลือง)มายื่นหัวหน้าภาคจะไม่พิจารณาลงนามในเอกสารใบรับรองวิทยานิพนธ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ระเบียบนี้มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : ใบรับรองการคืนอุปกรณ์/เครื่องแก้ว(ใบเหลือง)ติดต่อรับได้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ