แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
EVE Open House 2018 11 มกราคม 2561
กรมเจ้าท่าร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย 10 เมษายน 2557
กรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ครั้งที่ 1 23 กุมภาพันธ์ 2558
กรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 30 พฤศจิกายน 2558
กรอกแบบประเมินการสอนผ่าน Web ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 27 เมษายน 2559
กรอกแบบประเมินการเรียนการสอน ผ่าน web ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) 01 มีนาคม 2559
การรับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ 11 เมษายน 2561
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. 04 มีนาคม 2561
การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC 06 กุมภาพันธ์ 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกปริญญาโท ภาคพิเศษ 30 มิถุนายน 2559