ที่อยู่

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    50 ถ. พหลโยธิน  แขวง ลาดยาว 

    เขต จตุจักร  กทม. 10903

โทรศัพท์: 0 2797 0999 ต่อ 1002-1004, 1032-1033

โทรสาร : 0 2579 0730,  ภาควิชาฯ : 088-9129281,  โครงการพิเศษ : 083-6867942 

แผนที่

 

http://www.eve.eng.ku.ac.th