ปรัชญาและปณิธาน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศฯสอดคล้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรูดสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาการพัฒนาทางด้นอุตสาหกรรม และการเพิ่มจำนวนประชากร อันจะทำให้สามารถพัฒนาประเทศโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม นอกจากนี้ภาควิชาฯยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมใหม่และช่วยก้ไขปัญญหสิ่งแวดล้อมให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันกสนศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชาฯให้อยู่ในระดับสากล
    ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

วิสัยทัศน์

ดำรงสถานภาพความเป็นหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

พันธกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
ด้านการผลิตบัณฑิต
    การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
    การยกระดับหลักสูตรนานาชาติให้มีความเป็นสากลรองรับการเป็นประชาคมอาเซี่ยนและการเปิดเสรีการค้าบริการดานอุดมศึกษา

ด้านการพัฒนานิสิต

การพัฒนาทักษะการวิจัยและทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษและการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์

    การดำเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ในภาควิชาฯให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐและเอกชน
    การส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยภายในภาควิชาฯ/หรือระหว่างภาควิชาฯ/หน่วยงานภายนอกคณะ
    การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนิสิตในโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
    การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตและอาจารย์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
    การจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ

    การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
    การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและเป็นกรรมการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งนิสิต อาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯมีส่วนร่วม

ด้นการบริหารจัดการ

    การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานภาควิชาฯ
    การประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
    การสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการพัฒนา