รายชื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิตติมา เจริญสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
โทรศัพท์: 1003

นางสาวดาวดี สุภาจรูญ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1004

 

นางสาวศิวพร ชัยสิทธิ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1002

นางสาวสุภาพร แสนแอ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา ทุยเวียง

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1024

 

นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1036

นางเพ็ญศรี การโมกข์

ตำแหน่ง: พนักงานโทรศัพท์
โทรศัพท์: 1004

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

นางสาวสุภาว์ วิหคไพบูลย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1033

นางสาวปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1012

 
 
นางสาวทองมี แสนคำพล

ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 1032

รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

นางสาวสุภาภรณ์  กิ้วสระทรัพย์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1012