รายชื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิตติมา เจริญสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
โทรศัพท์: 1003

นางสาวดาวดี สุภาจรูญ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1004

 

นางสาวศิวพร ชัยสิทธิ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1002

นางสาวสุภาพร แสนแอ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 1032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา ทุยเวียง{

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์: 1024

 

นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1036

 นางสาวสุภาภรณ์ กิ้วสระทรัพย์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1012

รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

นางสาวสุภาว์ วิหคไพบูลย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 10-- 

 
นางสาวปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ  

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 1012

 

นางสาวทองมี แสนคำพล  

ตำแหน่ง: 
โทรศัพท์: 1004

: