ผู้บริหารภาควิชา

สุชาติ เหลืองประเสริฐ, ผศ. (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 
ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ
Assist.Prof. Suchat  Leungprasert

รหัสอาจารย์: E1401
ห้องพัก:
อีเมล์: fengscl@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1001,1027

 

สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ผศ. (รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

รศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
Assoc.Prof.Sanya Sirivithayapakorn

รหัสอาจารย์: E1409
ห้องพัก:
อีเมล์: fengsys@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1013

 

ผศ. จีมา  ศรลัมพ์
Assist.Prof.Cheema Soralump

รหัสอาจารย์: E1404
ห้องพัก:
อีเมล์: fengcmc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1034

ผู้บริหารโครงการพิเศษ

สัญญา สิริวิทยาปกรณ์,รศ. (ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ) 

ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รศ. (ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ)