ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น.  ห้อง 1012  ชั้น 10 อาคาร 14 อาคารชูชาติ กำภู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

แผน

 

1

นายชาญยุทธ์ เอี่ยมสำอาง

แผน ข

 

2

นางสาวสิริพันธ์ สินลือนาม

แผน ข

 

3

นางสาววิภาวี พิฤก

แผน ข

 

4

นางสาวพิชชาภัทร์ รักเดช

แผน ข

 

5

นางสาวพิชญานิน จันทร์ใบเล็ก

แผน ข

 

6

นางสาวกานต์รวี ธรรมแสง

แผน ข

 

7

นางสาวกาญจนาภรณ์ เปียปิ่นทอง

แผน ก2

 

8

นางสาวศศิชา ธัชโอภาส

แผน ก2

 

9

นางสาวภาวิณี คงสุวรรณ

แผน ข

 

10

นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน

แผน ก2

 

11

นางสาวกมลชนก ช่วยจันทร์

แผน ข

 

12

นายนิติ แจ้งจำรัส

แผน ข

 

13

นายณัฐพล ยิ่งศักดา

แผน ก2

 

14

นางสาววชิราภรณ์ สายยาโน

แผน ก2

 

15

นางสาวพรทิพย์ บุญโชติรัตน์

แผน ก2

 

16

นางสาวปณิตา   กุลวรานิธิ

แผน ข

 

17

นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข

แผน ข

 

18

นางสาวปทิตตา ขำทัพ

แผน ข

 

19

นางสาวฉัตรฑริกา ระรวยรื่น

แผน ก2

 

20

นางสาวเบญจพร พรหมบุรี

แผน ข

 

21

นายศุภกฤต คูเจริญไพศาล

แผน ข

 

22

นายธนกฤต วรวัฒน์มงคล

แผน ข

 

23

นางสาวสุนิสา มูลลี

แผน ข

 

24

นายสุริยา แก้วเขียว

แผน ข

 

25

นายนฤเบศน์ เพิ่มพูน

แผน ก2

 

26

นายมาณพ สุวรรณศิริ